۲ دی ۱۳۹۴

3 - اعجازرمز رقمی 7 در حروف قران ودر ایاتش و در سوره هایش ودر سنوات نزول قراناعجازرمز  رقمی 7  در حروف قران ودر  ایاتش و در سوره هایش ودر  سنوات نزول  قران


مقدمة
پیوسته  منکران قران و محمد و خدا  اصرار می ورزند که قران کلام بشر است و محمد قران را از خود بافته است از میان انها می توان  به کسانی اشاره کرد اما ما از نام بردنشان خود داری می کنیم  ......
اما خداوند خود وعده داده است که  کتابش را حفظ خواهد کرد  و می کند و هر زمان اعجازی از قران ظاهر می شود که دماغ این منکران را به خاک ذلت می مالد برای همین هم هست که در حروف و ایات و در سوره های قران حقایقی را قرار داده است که قابل انکار نیست مگر انسان احمقی باشد که مفتاح   رقمی 7 قران را  منکر شود و مفتاح رقمی 7  اثبات می کند که ممکن نیست  این قران کلام بشر باشد ان هم بشر ی  چون محمد در 1400 سال قبل  در این مبحث به اعداد سوره ها و و ایات و حروف و سنوات  نزول ان با رمز  رقمی  7  می پردازیم
یاد اوری می کنیم که تعداد طبقات اسمان (جو )  7 طبقه است و نیز زمین 7 لایه پوست پیازی است ایام هفته 7 روز است  طبقات  چرخش الکترون های اتم 7 تا است یعنی هستی  بر 7 استوار است  و قران کتاب سبعا من المثانی است =  7 دو تائی = 14 حروف مقطغه قران که رمؤ  تاویل و تبیین ایات   یعنی اصول دین را   عرضه می کند تا در معنی نیز قران را از تحریف  باز دارد

1= رمز   رقمی 7 در رابطه با همه سوره های قران  از  سوره اول  تا سوره اخر 
 رقم أول سورة در  قرآن 1 (سورة الفاتحة) ورقم آخر سورة در قرآن 114 (سورة الناس)، اگر ان دو را صف کنیم می شود 1-114 =  1141 و این عدد قابل تقسیم بر 7 است
1141= 7 × 163
ایا تصادفی است
               2=   رمز  رقمی 7 در رابطه با همه ایات قران از اولین ایه تا اخرین ایه قران
رقم اول ایه 1 است رقم اخر ایه 6236 است اگر صف کنیم می شد 62361   ان را تراکم کنیم می شود  18121071  که از جمع منفرد انها 21 می شود و قابل قسمت بر 7 است
                                  21= 7
       و  رمز   رقمی  7  در رابطه با   کلمات قران 
تعداد کلمات قران 77304  کلمه است  اگر تجمیع کنیم  21 می شود 
                                  21= 7 ×3
                             و رمز  رقمی 7 با حروف قران
تعداد  حروف قرآن 322604  است  اگر متراکم کنیم می شود  1714121004و اگر جمع منفرد کنیم 21  است 
                            21= 7 ×3
                                                          
توجه مهم =  همه ایات و کلمات و حروف قران  یک طور  جواب  دارد  یعنی التوحید = 7  بر همه قران حاکم است
3= رمز  رقمی 7 دررابطه با  سنوات نزول و اجزاء قران
  سنوات نزول  23 سال است ،  و قران  30 جزء است
رقم أول جزء در قران  1  است  ورقم آخر جزء در قران  30 و اگر ان دو را صف کنیم  می شود 301که قابل قسمت بر 7 است
301 = 7 × 43
اول سال نزول رقمش  1 وآخر سال  نزل رقمش 23 این دو را صف می کنیم می شود  231 که بر 7 قابل قسمت است
231 = 7 × 33
عجیب است  ؟
                   4= رمز  رقمی 7 دررابطه با   تعداد ایات قران با  اجزاء   قران 
تعدا د آيات قرآن 6236 آية است  و أجزاء قرآن 30 جزء  است  و اگر این دو را صف کنیم می شود  306236 که بر 7 قابل قسمت است
306236 = 7 × 43748
5= رمز  رقمی 7 در رابطه با  تعداد ایات قران و سنوات وحی 
تعداد آيات اقرآن 6236 آية  است وعدد سنوات وحي (نزول القرآن) 23 سال با صف کردن اندو می شود  6236 – 23 و این عدد بدست می اید  236236 که بر 7  قابل قسمت است 
                            236236    = 7 × 33748

6= رمز  رقمی 7 دررابطه با  ایات قران با سوره هایش 
 تعداد آيات قرآن 6236 آية است و تعداد سوره ها   114 سوره است   و اگر این دو را صف کنیم می شود 
 6236 – 114 که می شود  1146236 که قابل قسمت بر 7 است
1146236 = 7 × 163748
این  عدد را اگر جمع منفرد کنیم  1146236  = 23 و این  سنوات وحي، است  عجب جادوگری  است 

7= رمز  رقمی 7 دررابطه با   تعداد ایات قران با تعداد کلمات قران  
تعداد آيات قرآن 6236  ایه است وتعدا د کلماتش  77304   کلمه است  اگر صف کنیم می شود 
773046236 ان را متراکم می کنیم می شود   383124021171196  و سپس  جمع منفرد می کنیم که   49  می شود

49=7×7
8= رمز  رقمی 7 دررابطه با   تعداد ایات قران و تعداد حروف  قران
تعداد آيات قرآن 6236  ایه است وتعدا د حروفشش   322604   حرف است با صف کردن اندو می شود  3226046236  که قابل قسمت بر 7 است
3226046236 = 7 × 460863748
اگر به جمع منفرد تعداد ایات قران  یعنی عدد 6236 بپردازیم  = 17

و اگر به جمع منفرد  حروف قران  هم بپردازیم  322604 (عدد حروف قرآن) در می یابیم که : = 17  


                                           سبحان الله!

.
9= رمز  رقمی 7 قران در رابطه با  تعداد سوره ها و  سنوات نزول  قران
تعداد سوره ها 114 سوره است و سنوات نزول  23 سال است اگر صف کنیم می شود  23114 که بر 7 قابل قسمت است
23114 = 7 × 3302
کافری  می گوید چرا اینطوری است  چه کسی  این بنیان  دقیق رقمی را  بر پایه 7   در قران ایجاد کرده  محمد ؟

10= رمز  رقمی 7 در رابطه با سوره ها و سنوات نزول  قران
تعداد  سورهای  قرآن 114 سورة  است  وتعدا د أجزاء القرآن 30 جزءا است  ، و اگر به صف کنیم می شود 30114 که بر 7 قابل قسمت است :
30114 = 7 × 4302
 سبحان الله   سبحان الله 

11= تعداد سوره های قران  114  تعداد ایات 6236  تعداد کلمات 77304 تعداد حروف 322604

اگر همه را صف کنیم  این عدد قران  می شود 322604773046236114و ان را  تجمیع کنیم 61 می شود و اگر این نتیجه دو باره  تجمیع کنیم 7 می شود که7 تقسیم بر 7 مساوی 1 می شود و ان کل  قران است 

با استفاده از سامانه تراکمی 
  عدد کل قران    322604773046236114     می باشد حالا ان را متراکم می کنیم  می شود 6158565404844373002723171512654 حالا  ان را جمع منفرد می کنیم که  119 می شود 
                                                  
    119=7×17 
 عدد کل قران بر رمز رقمی 7   قابل تقسیم است بنا براین قران در کلیت خود  محفوظ مانده است  و حتی یک حرف ان تحریف نشده است


      معجزه ادامه دارد  ...
12= رمز  رقمی 7  در رابطه با  اول  حرف وآخر حرف از قران با در نظر گرفت  بسم الله ... ها
تعداد حروف قرآن 322604  حرف است و این عدد فقط با حساب کردن اولین بسم الله ....  است اما اگر همه بسم الله  .. ها را حساب کنیم تعداد حروف قران  و: 324732  حرف می شود
رقم أول حرف در قران 1  است  ورقم آخر حرف با حساب کردن همه بسم الله ... ها  این است  324732 اگر این دو را صف کنیم می شود  3247321 که باز بر 7 قابل قسمت است :
3247321 = 7 × 463903
13= رمز  رقمی 7 در رابطه با تعداد سوره ها و  همه حروف قران با حساب کردن  بسم الله ... ها
تعداد  سوره های  قرآن 114  سوره است  وتعاد همه حروف   با بسم الله ... ها  324732 و اگر این دو را صف کنیم می شود 324732114 که بر 7  قابل قسمت است
324732114 = 7 × 46390302
.
14= رمز  رقمی 7  دررابطه با تعداد ایات قران با  همه حروف تکراری بسم الله 
تعداد  ایات قران  6236  ایه است و تعداد همه حروف  324732 اگر صف کنیم می شود  3247326236 که بر 7 قابل قسمت است :
3247326236 = 7 × 463903748
15= رمز  رقمی 7   در رابطه با تعداد همه ایات  قران حتی بسم الله   ... های تکراری با همه حروف قران

همه ایات قران  با بسم الله... های تکراری  6348 آية است  و تعداد همه  حروف قران با حساب کردن حروف تکراری در بسم الله ... ها 324732 اگر  صف کنیم می شود  3247326348 که بر 7 قابل قسمت است :
3247326348 = 7 × 463903764
کمی فکر کنیم
مجموع همه ایات قران با بسم الله ... های تکراری  6348  ایه است اگر جمع منفرد کنیم می شود : = 21

و مجموع  همه حروف قران  324732  حرف است و اگر جمع منفرد کنیم : = 21


                      و هر دو   بر 7 قابل قسمت است  (21= 7 × 3)!

سبحان الله ....................................................................
16= رمز  رقمی 7 در رابطه با تعداد  همه ایات قران با  تعداد سوره ها
 تعداد ايات   با بسم الله های تکراری 6348 وتعداد سوره ها  114 به صف می کنیم  می شود  1146348 که بر 7 قابل تقسیم است :
1146348 = 7 × 163764
ایا تصادفی در کار است ؟
17= رمز  رقمی 7  دررابطه با  تعداد همه ایات قران با تعداد  اجزاء
تعداد ایات با بسم الله  های تکراری  6348 ایه است وتعداد أجزاء قرآن 30   است  به صف می کنیم می شود 306348 که قابل قسمت بر 7 است :
306348 = 7 × 43764
و این سامانه ها ثابت می کند که بسم الله ... های تکراری  به عبث نوشته نشده است  و طبق مفتاح رقمی 7   قران است
18= رمز  رقمی 7  درتعداد همه ایات  قران  با تعداد  سنوات  وحی
تعدادهمه  ایات با تکرار بسم الله   ها در  قران 6348 وتعداد سنوات نزو لوحی 23 و صف می کنیم می شود  236348 که بر 7 قابل تقسیم  است :
236348 = 7 × 33764
عجیب است ؟


19 =   تعداد سنوات وحي 23 وتعداد أجزاء قرآن 30 وتعداد سوره های  قرآن 114 و اگر به صف کنیم  1143023 که اگر جمع منفرد کنیم می شود :   = 14 = 7 × 2).
                                           که سبعا من المثانی  در می اید 
و عجیب اینکه این  عدد   1143023 بر 7 قابل تقسیم است :
 1143023 = 7 × 7 × 23327

20=  یک بار دیگر  عدد  کل قران را می اوریم  تعداد سوره های قران  114  تعداد ایات 6236  تعداد کلمات 77304    تعداد حروف     322604    است
اگر همه را صف کنیم  این عدد قران  می شود 322604773046236114و ان را  تجمیع کنیم 61 می شود و اگر این نتیجه دو باره  تجمیع کنیم 7 می شود که7 تقسیم بر 7 مساوی 1 می شود و ان کل  قران است 

با استفاده از سامانه تراکمی 
  عدد کل قران را که    322604773046236114     می باشد حالا ان را متراکم می کنیم  می شود 6158565404844373002723171512654 حالا  ان را جمع منفرد می کنیم که  119 می شود 
                                                  
                                                  119=7×17 
 عدد کل قران بر رمز رقمی 7  قابل تقسیم است بنا براین قران در کلیت خود  محفوظ مانده است  و حتی یک حرف ان تحریف نشده است 

فقط می گوئیم  سبحان الله! و بر منکران  کلام خدا بودن  قران  لعنت باد .و یاد اوری می کنیم که  فرمود 
إِنَّا    نَحْنُ     نَزَّلْنَا   الذِّكْرَ    وَ    إِنَّا    لَهُ    لَحَفِظُون
3      3      5     5         1      3     2    6  = با سامانه تجمیعی   می شود 28 تقسیم بر 7 = 4 


ادامه دارد ....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر