۴ دی ۱۳۹۴

4- حاکمیت رمز رقمی 7 در رسم الخط محمدی قران

بنام خدا

حاکمیت  رمز  رقمی 7 در رسم الخط محمدی  قران


در بحثی که پیش رو داریم سند این بحث  قرانی است که  در زمان عثمان ابن عفان جمع اوری شده است  که به روایت حفص از عاصم از شاگران ابوالاسود دوئلی و  دوئلی از شاگران علی ابن ابی طالب  است این قران که به مصحف امام معروف است بر طبق دستور پیامبر از نظر ترتیب سوره ها و ایات و حروف نوشته شده است از اینرو این قران به رسم الخط محمدی شناخته شده است چون صحابه همانطوری قران را نوشتند که پیامبر برای حروف رسم الخط کرده بود بدون اینکه بدانند که این رسم الخط حامل یک معجزه الهی است همانطور که کلمات  و ترتیب ایات و سوره ها همه حامل معجزه مفتاح رقمی قران یعنی سبعا من المثانی =   7بوده است یکی از اشکالاتی که منتقدان بر قران مطرح می کنند بررسم الخط  حروف قران است که چرا بعضی از حروف در قران نوشته می شود و خوانده نمی شود و یا بر عکس مثل

1= حرف یاء در رسم الخط محمدی  در کلمه ایید در این کلمه دو یاء نوشته شده است و محسوب هم  می شوند اما در خواندن فقط یکی خوانده می شود

2= و یا مثلا  الف مقصوره  در سموت  خوانده می شود ولی نوشته نمی شود و حرف هم به حساب نمی اید  

3=  و یا  تشدید بدل از دو حرف است که خوانده می شود و لی فقط یک حرف حساب می شود  

4= و یا همزه  در رسم الخط  محمدی  خوانده می شود و نوشته هم می شود ولی  به عنوان حرف حساب نمی شود زمانی  راز این  امور بر ما کشف شد که خواستیم  مقدار عددی ایات را  حساب کنیم و متوجه شدیم که باید  میزان همان رسم الخط محمدی باید باشد که مطابق رمزرقمی   7  نوشته شده است   . حالا معلوم می شود که این رسم الخط  حامل معجزه  مفتاح رقمی  7  قران بوده است از اینر و  پی می بریم که نه تنها صحابه بلکه خود پیامبر(ص) هم نمی توانست  تعیین کننده این رسم الخط بوده باشد و باید کسی  این رسم الخط را تعیین کرده باشد که رمز رقمی 7 را در قران قرار داده است که صد البته نمی تواند کار  پیامبر باشد وبرای اینکه تطابق  این رسم الخط را با رمزرقمی 7  نشان بدهیم  عده ی از ایات قران را ترقیم می کنیم و سپس بر  رمز رقمی 7  تقسیم می کنیم خواهید دید که رسم الخط محمدی چگونه با مفتاح  قران تطبیق دارد و این رسم الخط  معجزه الهی است که مفتاح قران ان را تایید می کند و بیاد اوریم که قران های که با خط های زیبا  بعد ها نوشته شده اند در واقع تحریف  رسم الخط  محمدی  قران است متاسفانه  در ایران بیشتر قرانها از همین تحریف شده ها ی رسم الخطی هستند  خوشبختانه من یک قران دارم که  مرکز طبع و نشر قران جمهوری اسلامی ایران  ان را چاپ کرده است که مطابق رسم الخط محمدی است که  در اخر ان در صفحه 605تحت عنوان مشخصات مصحف شریف در مورد حروف فوق ذکر  بالا شرح مبسوطی داده است

اولین ایه ای که مورد بررسی قرار می دهیم هر چهار مورد  بالا را در بر دارد 

1=   (وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأیَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ) [الذاريات: 51/47].

حروف كلمات

می نویسیم  عدد حروف هر كلمة را :1 ـ (وَ): عددش = 1 واو عطف که در رسم الخط محمدی حرف مستقل حساب می شود.2 ـ (السَّمَاءَ): عدد حرفهایش  = 5  است چون همزة در رسم الخط محمدی حرف حساب نمی شود .

3 ـ (بَنَيْنَهَا): عدد حرفهایش  = 6  است چون الف مقصوره حرف حساب نمی شود .4 ـ (بِأیَيْدٍ): عدد حرفها یش  = 5 است برای اینکه فقط یک یاء  خوانده شود یکی از یاء ها

را نقطه نمی گذارند  ولی چون نوشته می شود  به عنوان حرف حساب می شود در رسم الخط های  تحریفی یاء  بدون نقطه را حذف کرده اند.

5 ـ (وَ): عدد حرفش  = 1 حرف است  .

6 ـ (إنَّا): عدد حروفش= 3 حرف است  برای اینکه تشدید حرف محسوب نمی شود .

7 ـ (لَمُوسِعُونَ):عدد حروفش =  7 أحرف.

زیر هر کلمه ای تعداد حروفش را می نویسیم :             وَ    السَّمَاء    بَنَيْنَهَا   بِأیَيْدٍ     وَ     إِنَّا     لَمُوسِعُونَ

1      5        6        5     1      3        7= تجمیعی  28  =7 × 4

از طرف دیگر اگر صف کنیم می شود  7315651 و بر 7 دو بار قابل تقسیم است :

7315651 = 7 × 7 × 149299

و اگرتمام اعداد را  بر عکس هم کنیم : 1565137باز بر 7 قابل قسمت است :

1565137 = 7 × 223591

اگر دو نتیجه را یعنی : 149299 و 223591 صف کنیم :

149299  223591 این عدد هم بر 7 قابل قسمت است

 و اگر بر عکس هم این اعداد را صف کنیم باز بر 7 قابل قسمت است :

 223591 149299.

 البته جمع اینها هم قابل قسمت بر 7قابل قسمت  است :

 149299+223591 مساوی  37289 می شود :

372890 = 7 × 7 × 7610

و بر عکس ان هم بر 7 قابل قسمت است :

98273 = 7 × 14039

این ایه تعداد كلماتش    7   کلمه است که دارای 28 حرف هستند که بر 7 قابل قسمت  هست .

 نتیجه = می بینیم که اگر رسم الخط  محمدی نبود رمزرقمی 7 هم  باطل می شد پس  این رسم الخط هم یک معجزه الهی است که با مفتاح رقمی قران کاملا تطابق داردیعنی این رسم الخط در توافق با   رمز رقمی 7 به این شکل نوشته شده است پس می بینیم که رسم الخط محمدی قران  کاملا صحیح و بی عیب است بلکه حسن بزرگ  قران است  که امروز رمز رقمی 7 ان را تایید می کند   .

2=  توزیع حروف مقطعه در این ایه

ایه حروف مقطعه را می نویسیم صرط علی احقن مسکه و حروف ان را طبق سامانه توزیعی از ایه  مورد نظر  توزیع می کنیم   :

وَ    السَّمَاء    بَنَيْنَهَا  بِأیَيْدٍ   وَ     إِنَّا     لَمُوسِعُونَ

    0      5        5        3      0      3         5

این عدد بدست می اید : 5303550 که بر 7 قابل قسمت است حتی اگر ان را بر عکس هم کنیم قابل قسمت بر 7 است  :

5303550 = 7 × 757650

553035 0  = 7 × 79005

همچنانکه تعداد حروف مقطعه در ایه 21   حرف است  یعنی 7×3.

وسبحان الله! آية مرکب از  7 كلمه است  وتعداد حروفهایش  7×4، وتعداد حروف مقطعه در ان هم  7×3 وتعداد مجموع  حروف عادی هم  7 است ، و همه این حروف قابل قسمت بررمز رقمی 7 است ، و ایه از اسمان (جو ) صحبت می کند  تعداد طبقات اسمان هم 7 طبقه است 

3 = حروف عادی در ایه

حروف عادی هر کلمه را زیر ان می نویسیم:

وَ    السَّمَاء    بَنَيْنَهَا   بِأیَيْدٍ وَ     إِنَّا     لَمُوسِعُونَ

1     0        1         2      1    0         2

و این عدد  2012101 در دو جهت بر 7 قابل قسمت است :

2012101 = 7 × 287443   

1012102 = 7 × 144586

و همچنین جمع هر کدام از انها هم  مساوی 28 است :

28 = 7 × 44= توزیع حروف البسملة در ایه                            ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)                  

باید ببینیم در داخل هر کلمه  چند حرف از بسمله ......... هست تا ترابط  بسم الله ... با ایه پیدا کنیم:

       وَ   السَّمَاء      بَنَيْنَهَا   بِأیَيْدٍ     وَ     إِنَّا     لَمُوسِعُونَ

0      5         6      4     0     3          4

این  عدد 4304650 بر 7 سه بار قابل قسمت است !!!

4304650 = 7 × 7 × 7 × 12550

   باید گفت سبحان الله اً!

ارتباط بسمله با این ایه

این ایه با اول ایه قران ارتباط دارد  ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) از جهت  رقم سورة واية وكلمات وحروف. شماره سورة الفاتحة که بسمله  در ان است    می باشد 1 ورقم آية البسملة هم  1 است  وعدد كلماتش 4 است و شماره  سورة الذاريات 51 ورقم اية 47 وعدد كلماتش 7:البسملة                               آية توسع السماء

سورة      اية     كلماتش  -----      سورة      اية     كلماتش

1             1        4             51          47        7

وقتی این اعداد را صف می کنیم74751411 می شود و در دو جهت قابل قسمت بر 7 است :

74751411 = 7 × 7 × 1525539

11415747 = 7 × 1630821

تامام این سامانه های  رقمی  که قابل قسمت بر رمز  7 قران هستند ثابت می کنند که قران از طرف  خدا نازل شده است همچنانکه در سوره یس  می گوید       

5 = تَنْزِيل العزيز الرحيم [يس: 36/5].

سامانه مفتاح رقمی 7 را بر ایه حاکم می کنیم :

تَنْزِيلَ        الْعَزِيزِ      الرَّحِيمِ

5            6           6

این عدد بدست می اید  665 که بر 7 قابل قسمت است :

665 = 7 × 95

بنا براین کسی که اسمانهای هفتگانه را بنا کرده و زمین را هفت لایه خلق کرده  است نازل کننده قرانی است که مفتاح ان  7 است  .6= و قرآن قول فصل است نگاه کنید

(إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ) [الطارق: 86/13]،

قران بین علم وجهل و حق و باطل فصل الخطاب است  :

إِنَّهُ      لَقَوْلٌ     فَصْلٌ

3        4        3

و این عدد  343  قابل قسمت بر 7 است :

343 = 7 × 7 × 7

7= القرآن مُنَزَّل خدای  عزيز حكيم

 (حم  تَنْزِيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) [الجاثية: 45/1 ـ 2].

چه کسی می گوید قران  سخن محمد است و نه نازل شده از طرف خداوند  محمد  چه سواد ی دارد تا ایات را کد گذاری کند  ای عاقلان تفکر کنید :

حم    تَنْزِيلُ    الْكِتَبِ    مِنَ    اللَّهِ    الْعَزِيزِ    الْحَكِيمِ

2       5         5       2       4      6        6

  این  عدد 6642552 بر 7 قابل قسمت است :

6642552 = 7 × 948936

كلمة  (الكتب) در رسم الخط محمدی  بدون الف است توجه داشته باشید اگر کتاب  الف می داشت رمز رقمی 7  عمل نمی کرد پس رسم الخط محمدی مطابق کد  رقمی قران و معجزه است .و خداوند خود وعده داده است که کتابش را خود حفظ می کند ببینید چه کد گذاری عجیبی  خداوند قران را کرده است حتی  شکل کتابت را خود خدا تعیین کرده است

8=  (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ) [الحجر: 15/9].

3  3  5   5  1  3   2    6 = 28 قابل قسمت بر 7 مساوی 49=  نازل کرد قران را  کسی که علم به  اسرار هستی است

(قُلْ أَنْزَلهُ الذي يَعْلمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان: 25/6]،

انهائی می گویند قران کتاب  تاریخ گذشتگان است که محمد جمع اوری کرده است رمز رقمی 7  نادرستی سخن انها را ثابت می کند  اگر می توانند کتابی مثل قران دارای کد 7 و دارای اصول قانون هستی که کد 7 ان را بوجود اورده است  بنویسند   :

قُلْ     أَنْزَلَهُ    الذي    يَعْلَمُ     السِّرَّ    فِي    السَّمَوَتِ

2      5       4       4        4       2       6

وَ     الأَرْضِ       إِنَّهُ      كَانَ      غَفُوراً      رَحِيماً

1       5            3         3          5           5

این عدد  5533516244452 بر 7 دو بار قابل قسمت است !!

5533516244452 = 7 × 7 × 112928902948

همچنانکه ملاحظه می کنید در رسم الخط محمدی  (السماوات) به این شکل نوشته شده است  (السَّمَوَت) 6 حرف بدل از  8 حرف، چه کسی به صحابه  تعلیم داد که چنین بنویسند – ان کسی که سر  اسمانها را می داند مگر کسی غیر از خداست .10= اسان کردیم  قران را  وقتی که رمزرقمی و رمز  لغوی ان  را  بر محمد و ال محمد دادیم چرا  باب علم  رسول الله را ترک کردید و رفتید بدنبال  ارسطو و پوپر و هابر ماس و  هایدیگر و کانت وو.....   معنی  حق وبرابری  حقوقی  بر پایه اصلها=  توحید بعثت  امامت عدالت معاد  را نفهمیدید  و قران را کتاب  جنگ و کشتار و استبداد کردید بر گردید توبه کنید

: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقرآن لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) [القمر: 54/17].وَ   لَقَدْ    يَسَّرْنَا    الْقرآن    لِلذِّكْرِ    فَهَلْ    مِنْ    مُدَّكِر

1   3       5       6          5       3     2      4

این عدد  42356531 دو بار بر 7 قابل قسمت است :

42356531 = 7 × 7 × 864419

11= هر گز کسی نمی توان کتابی  مثل قران را بیاورد: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقرآن لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) [الإسراء: 17/88]

سالها بر این فکر بودیم که چگونه است کسی نمی تواند کتابی مثل قران بیاورد تازه معلوم شد که باید دارای کد  7  باشد  و اصول بر امده از کد  قانون هستی باشد  و میزان شناخت حق و باطل  و  اصول اجتهاد  و محکمات تاویل  ایات  ووو..... باشد

قُلْ     لَئِنِ      اجْتَمَعَتِ     الإِنْسُ      وَ    الْجِنُّ

2      3         6          5          1      4

عَلَى     أَنْ    يَأْتُوا    بِمِثْلِ     هَذَا     الْقرآن    لا     يَأْتُونَ    بِمِثْلِهِ

3     2     5      4      3         6       2      5     5

وَ      لَوْ     كَانَ     بَعْضُهُمْ     لِبَعْضٍ       ظَهِيراً

1     2       3        5          4          5

این عددقابل قسمت بر 7 است  : 545321552634523415632 = 7 × 77903078947789059376

ایا این همه چیز قران است   نه  ادامه دارد  عجایب قران همانطور که پیامبر فرمود پایانی ندارد   :لا تنقضی  عجائبه (ترمزی )

این ایه را قسمت به قسمت مورد بررسی قرار می دهیم1 ـ (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ).

2 ـ (عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقرآن لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ).

3 ـ (وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً).1-    قطعه اول ایه

قُلْ     لَئِنِ      اجْتَمَعَتِ     الإِنْسُ      وَ    الْجِنُّ

2      3         6          5          1      4

این عدد بر  7 قابل قسمت است :

415632 = 7 × 59376

2-   قطعه دوم

عَلَى    أَنْ    يَأْتُوا    بِمِثْلِ     هَذَا     الْقرآن     لا     يَأْتُونَ    بِمِثْلِهِ

3      2     5      4      3        6       2       5      5

این هم بر 7 قابل قسمت است :

552634523 = 7 × 78947789

3-   قطعه سوم

وَ      لَوْ     كَانَ     بَعْضُهُمْ     لِبَعْضٍ       ظَهِيراً

1     2       3        5           4            5

این قسمت دو بار بر 7 قابل قسمت است با معنی  (بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ)  مطابق باشد :

545321 = 7 × 7 × 11129

ایا  منکران الهی بودن قران  می توانند این دلایل ملموس  عددی را رد کنند که  6236  آية  همه بر 7 قابل قسمت باشند  چه کسی می تواند  لابد محمد  عالم دهر بود ه است  ولی امروز که  عالمهای بسیاری وجود دارند که عالمتر از محمد هستند  ایا کدامشان یا جمیعشان دست در دست هم بدهند می توانند ؟

.

12= القرآن كتاب اللّه است و محمد از او خبر می دهد و انچه از قران می گوید به دلخواه محمد نیست  وما ينطق عن الهوى

 (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى) [النجم: 53/3-4].

        وَ     مَا    يَنْطِقُ    عَنِ    الْهَوَى     إِنْ    هُوَ    إِلاَّ    وَحْيٌ     يُوحَى
        1     2     4       2       5            2         2     3      3        4

این عدد  4332252421  قابل قسمت بر 7 است  :

4332252421  = 7 × 61889320313= برای همین خداوند در قران تاکید می کند که رسول خدا هستی  چه کسی می تواند در برابر رمز رقمی 7  بگوید  محمد رسول الله نیست (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) [يس: 36/3]:

إِنَّكَ      لَمِنَ     الْمُرْسَلِينَ

3        3        8

این عدد  833 دو  بار قابل قسمت بر 7 است :

833 = 7 × 7 × 17

وتعداد  حروف ایه  14 حرف  است یعنی  7×2.

14= قولاً ثقيلاً

: (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) [المزمل: 73/5]

ثقل قران در این است که علم محض است و قانون علم محض هستی را ارائه می دهد که میزان عقل بشر باشد هیچ عقلی در برابر سنگینی   علمیت ان  نمی تواند مقاومت کند و تسلیم می شود و سامانه رمز رقمی  7  که ناتج ان اصول دین اسلام  به عنوان اصول راهنمای عقل بشر است 1400 سال است اصول دین را نه غیر مسلمانها بلکه خود مسلمانان  رفض می کنند و همین بدبختی امروز در جهان اسلام نتیجه این  رافضی  بودن  مسلمین است  نسبت به اصول راهنمای حق است که بیانگر برابری حقوق انسانها است  چرا قران را با جهان بینی  توحیدی نمی خوانند     چرا فلسفه ها و منطق های  شرک و ثنویت تضاد محور را  اصل راهنمای  عقل خود کرده اند  ای حوزه های علمیه  بر گردید به اسلام – اسلامی بر پایه   سبعا من المثانی ( سامانه مفتاح رقمی 7 ) و بر گردید به -  و القران العظیم ( اصول راهنمای حق  خود دین )إِنَّا    سَنُلْقِي    عَلَيْكَ    قَوْلاً    ثَقِيلاً

3     5        4       4       5

این عدد  54453 بر 7 قابل قسمت است  7:

54453 = 7 × 7779

اگراین عدد  را  54453   تجمیع کنیم 21 می شود قابل قسمت بر 7 و 3 می شود 15= این عمل را کسی غیر از پروردگار  هفت اسمان(جو ) و هفت لایه  زمین نمی تواند انجام دهد .

حالا به این توجه کنید

وَ    اذْكُرِ     اسْمَ     رَبِّكَ     بُكْرَةً     وَ    أَصِيلاً

1     4       3       3        4       1     5

این عدد : 5143341 قابل قسمت بر 7 است  :

5143341 = 7 × 734763

واین عدد5143341 در سامانه تجمیعی هم 21 است  تقسیم بر 7 و  3 می شود

این  كلام اللّه است ... و این قران است ... و این مفتاح سبعا من المثانی است ...16= تا جواب بگیری جوابی که:

(أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد: 13/28]،

3   4    4      4      6 =  21با سامانه تجمیعی   تقسیم بر 7 مساوی 3 است17= سجود... وتسبيح

 (وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً) [الإنسان: 76/26].

همه چیزها  در هستی با اطاعت از قانون هستی  توحید  بعثت  امامت عدالت معاد خدا را سجده می کنند :

   وَ    مِنَ     الَّيْلِ     فَاسْجُدْ     لَهُ     وَ    سَبِّحْهُ    لَيْلاً    طَوِيلاً
   
1       2      4         5        2     1       4      4      5

این  544125421 قابل قسمت بر7   است:

544125421 = 7 × 77732203

كلمة: (الليل) در رسم الخط محمدی چنین ترسیم شده  (الَّيل) = 4 حرف بد ل  از  5 حرف،

 اگر غیر این نوشته شده بود بر خلاف رمزرقمی 7 می شد ایا صحابه  اینقدر عالم بودند که کد قران را رعایت کردند البته که  عالم نبودند فقط امر الهی پیامبر را  عمل کرده اند

18=  الرسول: بشير... ونذير

فرستاد خداوند رسولی را بشارت به ایمان اورندگان به علمی و حق بودن قرانش  و انذار به  منکران به روزی که مال و فرزندان  و هیچ چیزی  مفید نخواهد بود مگر قلب =عقل  سلیم که با اصول  دین اندیشه و عمل کند  اصولی بر امده از مفتاح سبعا من المثانی قران

: (إِنَّا  أرسلنك بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا  تُسل عَنْ أصحب  الْجَحِيمِ) [البقرة: 2/119].1 ـ كلمة (أرسلناك) نوشته شده : (أرسلنك) 6 حرف بدل از 7.

2 ـ كلمة (تُسأَلُ) نوشته شده : (تُسل) 3 حرف بدل از  4.

3 ـ كلمة (أصحاب) نوشته شده : (أصحب) 4 أحرف بدل از  5.

این است معجزه رسم الخط  محمدی که با کد قران هماهنگ است :

إِنَّا     أَرْسَلْنَكَ     بِالْحَقِّ     بَشِيراً      وَ     نَذِيراً      وَ      لا

3      6           5        5        1      5        1      2

تُسْلُ      عَنْ       أَصْحَبِ       الْجَحِيمِ

3         2           4             6

این عدد  642321515563 قابل قسمت بر 7 است :

642321515563 = 7 × 917602165097.19= ایا سامانه رمزرقمی 7  بر قسمت های ایات  هم حاکمیت دارد  در زیر قسمت های از چند ایه را نمونه می اوریم ؟واللّه خبير بما تعملون قسمتی از ایه است

 (وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [آل عمران: 3/153:

وَ      اللّهُ     خَبِيرٌ      بِمَا     تَعْمَلُونَ

1     4      4         3      6

این عدد  63441 قابل قسمت بر 7 است  :

63441 = 7 × 9063

 و این رمز  رقیمی 7 قران است که تایید می کند سخن خداوند را  که خبیر به اعمال انسانها است

20= و قسمتهای  دیگر از ایات مختلف توجه کنید  .

(إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً) [النساء: 4/23].

و می نویسیم :

إِنَّ     اللّهَ     كَانَ    غَفُوراً    رَّحِيماً

2      4      3        5        5(إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً) [النساء: 4/11].

2  4   3   5   5(إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) [النساء: 4/35].

2  4   3    5      5  (إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) [النساء: 4/58].

2    4    3   5    5  

هرچهار ایه  7 قابل قسمت است :55342 = 7 × 7906

21= حالا به  توحید می رسیم

اللّه لا إله إلا هو

در قران خیلی تکرار شده است :

(اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ) [التغابن: 64/13].:

اللَّهُ    لا     إِلَهَ     إِلاَّ      هُوَ

4    2     3      3       2

این عدد می شود  23324 سه بار قابل قسمت بر 7 است !

23324 = 7 × 7 × 7 × 68 (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ) 14 حرف است قابل قسمت بر 7 مساوی 2  می شود  یعنی سبعا من المثانی

22= كلمات با رمز 7 به حق سخن می گویند ...

خداوند  عزَّ وجلَّ می گوید :

(إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) [آل عمران: 3/9].إِنَّ     اللَّهَ     لا     يُخْلِفُ     الْمِيعَادَ

2       4        2        4            7

بر 7 قابل قسمت است  :

74242 = 7 × 1060623= باز می گوید :

 (إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [آل عمران: 3/37].

إِنَّ     اللَّهَ     يَرْزُقُ     مَنْ     يَشَاءُ     بِغَيْرِ     حِسَابٍ

2     4        4        2        3         4         4

بر 7 قابل قسمت است  :

4432442 = 7 × 63320624= می گوید  اللّه تعالى:

(إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) [آل عمران: 3/119]، لنكتب:إنَّ     اللّهَ      عَلِيمٌ      بِذَاتِ     الصُّدُورِ

2     4       4         4         6

بر 7 قابل قسمت است :

64442 = 7 × 9206

25= خداوند از خودش می گوید :

(وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا) [الفرقان: 25/31]:

وَ    كَفَى     بِرَبِّكَ     هَادِيًا     وَ      نَصِيرًا

1     3       4         5       1        5

این عدد   51543    دو بار قابل قسمت ار 7 است :

515431 = 7 × 73633 = 7 × 7 × 1051926= باز خدا وند می گوید :

(وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا) [الإسراء: 17/17]:

وَ    كَفَى     بِرَبِّكَ     بِذُنُوبِ     عِبَادِهِ     خَبِيرًا     بَصِيرًا

1     3       4        5          5          5          5

این قسمت از 7 کلمه تشکیل شده و بر 7 قابل قسمت است  :

27= گوش شنوا لازم است تا سخن حق را قبول کند

 (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) [النحل: 16/65]:

إِنَّ    فِي     ذَلِكَ    لآيَةً     لِقَوْمٍ     يَسْمَعُونَ

2     2      3       4       4         6

این عدد  644322 بر 7 قابل قسمت است  :

644322 = 7 × 92046

28= اگر هر کس بر قران  که دارایرمز  رقمی 7  است وقران العظیم یعنی  اصول راهنمای  عقل را هم  ارائه می دهد ایمان اورد به بسوی حق و حقوق برابری  انسانها هدایت می شود و قران را کتاب حقوق بشر  می فهمد 

 (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) [التغابن: 64/11]:

وَ     مَنْ     يُؤْمِنْ     بِاللَّهِ     يَهْدِ     قَلْبَهُ

1    2       4         5       3       4

این عدد  435421 بر 7 قابل قسمت است 7:

435421   = 7 × 6220329= و هر کس بر خدا = یعنی  براصول راهنمار  عقل  را که خدا می دهد توکل کند خدا برای هدایت او به  ازادی و استقلال و برابری  انسانها کافی است

(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق: 65/3]:

وَ    مَنْ     يَتَوَكَّلْ     عَلَى     اللَّهِ     فَهُوَ    حَسْبُهُ

1    2        5        3        4      3       4

این عدد بر 7 قابل قسمت است:

4343521 = 7 × 620503

30= خداوند می گوید :

(أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد: 13/28]:

أَلا     بِذِكْرِ     اللَّهِ     تَطْمَئِنُّ     الْقُلُوبُ

3      4       4        5         6

این عدد  65443 قابل قسمت بر 7 است :

65443 = 7 × 9349

31= خداوند می گوید :

(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ) [الطلاق: 65/5]:ذَلِكَ      أَمْرُ     اللَّهِ     أَنْزَلَهُ      إِلَيْكُمْ

3        3       4      5         5

این عدد  55433  بر 7 قابل قسمت است:

55433 = 7 × 7919

می بینیم که قسمت های یک ایه هم - چه در اول ایه باشد و چه در اخر ایه باشد بارمز رقمی 7 تطابق دارد

32= القصص الحق

خداوند می گوید قران قصه های حق است و یکی از صفات حق همه زمانی و همه مکانی بودن ان است  یعنی قران امر های واقع مستمر در زندگی انسان را بیان می کند به همین دلیل قران کتاب تاریخ  گذشته و حال و اینده است :

 (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ) [آل عمران: 3/62]:

إِنَّ     هَذَا     لَهُوَ     الْقَصَصُ     الْحَقُّ

2      3      3        5          4

و این عدد  45332 قابل قسمت بر 7 است :

45332 = 7 × 6476

33= خطاب به رسول صلى الله عليه واله وسلم:(فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ) [النصر: 110/3]:

فَسَبِّحْ        بِحَمْدِ       رَبِّكَ       وَ      اسْتَغْفِرْهُ

4              4            3       1           7

این عدد  سه بار بر 7 قابل قسمت است  :

71344 = 7 × 7 × 7 × 208

و اگر بر عکس هم کنیم  باز هم بر 7 قابل قسمت است :

44317 = 7 × 6331

وجود قسمت پذیری در دو جهت از امور پیچیده ریاضی است و غیر از کسی نمی تواند بر ان قادر باشد .

34= خطاب به مؤمنين

: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: 2/216]:

وَ     عَسَى     أَنْ     تَكْرَهُوا     شياً    وَ    هُوَ    خَيْرٌ   لَكُمْ

1      3       2        6        3      1    2     3      3

این عدد 332136231 بر 7 قابل قسمت است  :

332136231 = 7 × 47448033

ملاحضه می کنید که کلمه  (شيئاً) در رسم الخط محمدی  قرآن چگونه نوشته شده است  (شياً) یعنی با  3 حرف بدل از 4 حرف، و این تاکید می کند بر  وجود اعجاز در رسم كلمات قرآن.

35=  العلماء را نگاه کنید

در  اية 28 از  سورة فاطر قسمتی دارای  6 كلماتاست :

(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العلمؤا) [فاطر: 35/28]،

توجه کنید در رسم الخط محمدی  قرآن - كلمة (العلماء) اینطور نوشته شده است  (العلمؤا) = با 7 حرف، و بر 7 قابل شده است  :

إِنَّمَا     يَخْشَى     اللَّهَ    مِنْ    عِبَادِهِ     الْعُلَمَؤا

4       4          4      2      5         7

این عدد  752444 دو بار قابل قسمت بر 7 است :

752444 = 7 × 7 × 15356

حالا قسمت های طولانی تری را محاسبه می کنیم

رمزرقمی 7 اصولی  را  ارائه می دهد که هماهنگی کامل بین رمز رقمی و اصول تاویل کننده و معنی دهند ه به ایه را  برقرارمی کند  حالا ممکن است قسمتی کوتاه یا بلند از یک ایه باشد  یا چند ایه باشند مهم این است که رمز رقمی در حال حفظ ایه از تحریف درمتن با اصول راهنمای بر امده از ان  از تحریف معنی هم جلو گیری می کند و به ایه معنی حقوقی  می دهد که  برابری  اساس ان است

.

36=   اطاعت از رسول  صلى الله عليه وآله وسلم

 (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [الحشر: 59/7]:

وَ   مَا    آتَيكُمُ     الرَّسُولُ     فَخُذُوهُ     وَ    مَا     نَهَيكُمْ    عَنْهُ

1   2     5          6         5          1     2      5         3

فَانْتَهُوا     وَ      اتَّقُوا      اللَّهَ     إِنَّ     اللَّهَ     شَدِيدُ     الْعِقَابِ

7         1       5       4       2      4        4         6

این عدد می شود : 64424517352156521

که بر 7 قابل قسمت است :

64424517352156521 = 7 × 9203502478879503

و عجیب این است که این عدد بر 63 نیز قابل قسمت است که عمر رسول الله   صلى الله عليه واله و سلم است :

64424517352156521 = 63 × 1022611386542167

وسبحان الله اگر حروف این ایه راهم بشماریم دقیقا  63 حرفا است  چه هماهنگی عجیبی  است !!!

37= کافران به امدن قران چنین جواب می دهند :

(وَقَالَ الذينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ) [سبأ: 34/43]:وَ   قَالَ  الذينَ  كَفَرُوا  لِلْحَقِّ  لَمَّا  جَاءَهُمْ   إِنْ  هَذَا   إِلاَّ  سِحْرٌ   مُبِينٌ

1   3    5      5     4     3     4       2    3    3    3     4

این عدد بر 7 قابل قسمت است :

433324345531 = 7 × 61903477933

38= پس وای بر قسی القلبها که از ذکر قران قلبشان سفتر می شود در عناد ورزی :

 (فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَةِ   قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَللٍ مُبِينٍ) [الزمر: 39/22]:

فَوَيْلٌ    لِلْقَسِيَةِ   قُلُوبُهُمْ   مِنْ   ذِكْرِ   اللَّهِ   أُولَئِكَ   فِي   ضَللٍ   مُبِينٍ

4       6         6       2     3     4     5      2     3      4

این عدد بر 7 قابل قسمت است :

4325432664 = 7 × 88274136در رسم الخط محمدی نگاه می کنیم

1 ـ كلمة (للقاسية) چنین  (لِلْقَسِيَةِ)  بدون  ألفامده است .

2 ـ و كلمة (ضلال) چنین (ضَللٍ) بدون  ألف امده است .

جاهلان به رمزرقمی 7 چنین پنداشته اند که صحابه غلط نوشته اند ودر خوش نویسی هایی که از قران کرده اند انها را به حساب خودشان تصحیح کرده اند  در حالی که در تاریکی جهل رسم الخط محمدی را تحریف کرده اند39=  فضل اللّه بر مردم علی رغم کفرشان  :(إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) [البقرة: 2/243]:

إِنَّ   اللَّهَ  لَذُو  فَضْلٍ  عَلَى  النَّاسِ  وَ  لَكِنَّ  أَكْثَرَ  النَّاسِ  لا  يَشْكُرُونَ

2   4   3      3    3     5    1   3     4     5     2     6

و این عدد بر 7 قابل قسمت است :

625431533342 = 7 × 8934736190640= مثال های عالی را خدا می زند کیست که از انها پند گیرد : (وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَوَتِ  وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الروم: 30/27]:وَ  لَهُ   الْمَثَلُ   الأَعْلَى  فِي   السَّمَوَتِ   وَ  الأَرْضِ  وَ  هُوَ   الْعَزِيزُ   الْحَكِيمُ

1 2  5      6      2     6       1   5     1  2     6      6

و این عدد بر 7 قابل قسمت است  7:

662151626521 = 7 × 94593089503

در این ایه توجه شما را به رسم الخط کلمه السَّمَاوَاتِ جلب می کنم که در رسم الخط محمدی چنین السَّمَوَتِ  نوشته شده است .41= آيات سئوال می کند از انسان   ایا علم نداری ؟ (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي    كِتَبٍ   إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) [الحج: 22/70]:

أَلَمْ    تَعْلَمْ    أَنَّ    اللَّهَ    يَعْلَمُ     مَا     فِي    السَّمَاءِ     وَ    الأَرْضِ

3     4     2     4     4        2    2        5        1      5

إِنَّ    ذَلِكَ    فِي    كِتَبٍ     إِنّ     ذَلِكَ     عَلَى     اللَّهِ     يَسِيرٌ

2     3      2       3      2      3       3        4       4

ای عدد  4433232325152244243 بر 7 قابل قسمت است و می شود :

=  7 × 633318903593177749

اللّه... علم دارد بر همه چیز به همین دلیل کلمه  کتاب را در این ایه  كِتَبٍ   قرار داده تا رمزرقمی 7 را در ایات جایگزین کند و همین رمز  اصول تاویل متشابهات به محکمات را – حاکم بر ایه در حفظ معانی ایات کرده است

42= خداوند می فرماید :

(يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ) [سبأ: 34/2]:

يَعْلَمُ    مَا   يَلِجُ   فِي   الأَرْضِ   وَ   مَا   يَخْرُجُ   مِنْهَا  وَ    مَا    يَنْزِلُ

4     2     3    2     5       1   2     4      4    1    2     4

مِنَ    السَّمَاءِ    وَ    مَا    يَعْرُجُ    فِيهَا    وَ    هُوَ    الرَّحِيمُ    الْغَفُورُ

2       5     1    2     4        4     1    2       6        6

این عدد : 6621442152421442152324  بر 7 قابل قسمت است و می شود :

= 7 × 945920307488777450332

43= عالم الغيب... فقط اللّه است :

(عَلِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا) [الجنّ: 72/26]:

عَلِمُ     الْغَيْبِ     فَلا     يُظْهِرُ     عَلَى     غَيْبِهِ     أَحَدًا

3      5          3       4        3        4        4

و این عدد بر 7 قابل قسمت است:

4434353 = 7 ×  633489

ملاحظة: كلمة (عالِم) بدون  ألف در رسم الخط محمدی این چنین نوشته شده است  (عَلِمُ).

44= و خداوند می گوید:

(وَلِلَّهِ غَيْبُ السموت)وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [النحل: 16/77].

ملاحظ كلمة (السماوات) بدون  ألف نوشته شده (السموت) با  6 حرف بدل از  8 حرف. و بسیاری از آيات القرآن، هر کلمه ای طوری نوشته شده است که مطابق سامانه مفتاح رقمی 7 باشد   سبحان الله  .

کمی در مورد این ایه زیر  فکر کنیم :

( وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) [غافر: 40/20]:

وَ    اللَّهُ    يَقْضِي    بِالْحَقِّ    وَ    الَّذِينَ     يَدْعُونَ      مِنْ     دُونِهِ

1    4       4         5     1      5        5            2       4

لا     يَقْضُونَ    بِشَيْءٍ     إِنَّ     اللَّهَ      هُوَ      السَّمِيعُ       الْبَصِيرُ

2       5          3        2      4       2        6             6

این عدد نیز بر 7 قابل قسمت است .

45=  اللّه... يحيي ويميت

(وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَرِثُونَ) [الحجر: 15/23]،این ایه قدرت خدا را بیان می کند که زنده می کند و می میراند و او وارث کل هستی است این ایه بشکلی رسم الخط شده است که هماهنگ با سامانه رمز رقمی 7 باشد   .

1 ـ كلمة (نحيي)نوشته شده  (نُحْي) با یک  یاء  .

2 ـ كلمة (الوارثون) نوشته شده  (الْوَرِثُونَ) بدون  ألف.

حالا ایه را ترقیم می کنیم تا ببینیم :

وَ    إِنَّا     لَنَحْنُ    نُحْي    وَ    نُمِيتُ    وَ    نَحْنُ      الْوَرِثُونَ

1   3       4       3      1      4      1      3          7

این عدد  731413431 قابل قسمت بر 7 است :

731413431 = 7 × 104487633

در اینجاست که به اعجاز رسم الخط قران که پیامبر دستور ان را داده پی می بریم که خود خداوند این رسم الخط تعیین کرده است و الا محمد می گوید من بشری مثل شما هستم  ایا کسی از ما می تواند کتابی چنین بنوبسد .46= وحدانية الخالق سبحانه:

(مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [مريم: 19/35]:

مَا    كَانَ     لِلَّهِ     أَنْ      يَتَّخِذَ     مِنْ       وَلَدٍ      سُبْحَنَهُ    إِذَا

2     3      3      2      4         2        3         5        3

قَضَى     أَمْرًا      فَإِنَّمَا     يَقُولُ      لَهُ      كُنْ      فَيَكُونُ

3        4         5         4        2       2         5

این عدد بر7 قابل قسمت است :

5224543353242332 = 7 × 746363336177476

باید اشاره کرد که كلمة (سبحانه) بدون  ألف در رسم اخط محمدی نوشته شده است این چنین  (سُبْحَنَهُ).

47=  أنَّى يكون له ولد

چگونه می باشد برای او فرزند ( خدا مطلق = بی نهایت است و مطلق دیگری نیست ):

 (بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [الأنعام: 6/101]:بَدِيعُ   السَّمَوَتِ  وَ  الأَرْضِ   أَنَّى   يَكُونُ   لَهُ   وَلَدٌ   وَ   لَمْ    تَكُنْ

4        6        1    5      3      4    2    3   1   2     3

لَهُ  صَحِبَةٌ   وَ   خَلَقَ   كُلَّ   شَيْءٍ    وَ   هُوَ   بِكُلِّ   شَيْءٍ    عَلِيمٌ

2     4     1      3      2      2   1   2     3      2        4

این عدد : 4232122314232132435164 قابل تقسیم بر 7 است و می شد :

= 7 × 604588902033161776452

همچنانکه ملاحظه می شود  (السماوات) این چنین نوشته شده است : (السَّمَوَتِ)، و همچنین کلمه (صاحبة) این چنین  (صَحِبَةٌ) (بدون  ألف)، نوشته شده است ؟48=  إلـه واحـد

مطلق یگانه :

(لَقَدْ كَفَرَ الذينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المائدة: 5/73].

:

لَقَدْ    كَفَرَ    الذينَ   قَالُوا    إِنَّ    اللَّهَ     ثَالِثُ    ثَلثَةٍ     وَ     مَا

3     3        5       5     2       4     4       4      1     2

مِنْ      إِلَهٍ      إِلاَّ      إِلَهٌ      وَحِدٌ     وَ      إِنْ     لَمْ     يَنْتَهُوا

2      3       3       3        3       1     2      2      6

عَمَّا    يَقُولُونَ    لَيَمَسَّنَّ    الذينَ    كَفَرُوا    مِنْهُمْ    عَذَابٌ   أَلِيمٌ

3       6         5          5        5        4      4       4

1 ـ كلمة (ثلاثة) نوشته شده بدن  ألف این چنین  (ثَلثَةٍ) در حالی که كلمة (ثَالِثُ) همانطور نوشته شده .

2 ـ كلمة (واحد) نوشته شده بدون  ألف (وَحِدٌ).

و این عدد :

3 3 5 5 2 4 4 4 1 2 2 3 3 3 3 1 2 2 6 3 6 5 5 5 4 4 4

إنه عدد از  27 رقم تشکیل شده است ، و بر  7 قابل قسمت است

= 7 × 63507948031619046020632219

بنا بر این سئوال میکنیم :

چه کسی به شکل این کلمات را ترسیم کرده است ایا صحابه غلط نوشته اند که بعضی جاهل ها فکر می کنند و خوش نویسان انها را اصلاح کرده اند چرادر (ثَلثَةٍ)  الف حذف شده  و در کلمه  (ثَالِثُ)؟باقی مانده است و چه کسی 1400 سال است این رسم الخط را حفظ کرده است ایا این کار خداوندی نیست که فرزند نگرفته است  و در ملک شریکی برای  او نسیت  و او ست که قادر بر همه چیز است بنا براین خداوند نه تنها اصل سوره ها و ایات  و کلمات را بر پیامبر همانطوری که امروز در قران هست  نازل کرده است بلکه تمام حروف را هم خداوند خود نازل کرده است و حتی  شکل رسم الخط  قران را هم خداوند بر پیامبر تعلیم داده است تا با این رسم الخطرمز  رقمی 7 = التوحید   حفظ شود و اصول تاویل و تبیین کننده ایات را رمز 7 ارائه دهد تا خداوند نگذارد در معانی نیز قران تحریف شود  الحمد لله و سبحان الله .49= بيده ملكوت كل شيء

بدست اوست فرماندهی همه چیز

(َ فَسُبْحَنَ الذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [يس: 36/83]:

فَسُبْحَنَ   الذي    بِيَدِهِ    مَلَكُوتُ   كُلِّ   شَيْءٍ   وَ    إِلَيْهِ    تُرْجَعُونَ

5         4        4       5       2      2      1    4      6

به رسم الخط این کلمه توجه کنید (فَسُبْحَنَ)، اگر این رسم الخط محمدی نبود سامانه مفتاح 7 عمل نمی کرد :

641225445 = 7 × 91603635

در جریا ن کار با رمز  7 قران برای ما روشن شد که عجایب قران همانطور که پیامبر فرموده هرگز پایان نمی یابد   لاتنقضی عجائبه (ترمزی ).چرا یک کلمه با حروف متفاوت در قران نوشته شده است ؟

مثلا كلمة (كتاب) بر دو شکل ترسیم  شده است  (كتاب ـ كتب) وكلمة تبارك) همچنین بر دو شکل ترسیم شده است (تبارك ـ تبرك) وكلمة (إنما) بر دو شکل ترسیم شده است (إنَّما ـ إنَّ ما) وغيره  ...در دنیا هیچ کتابی اینطور نیست همچنانکه قبلا گفتیم بعضی ها فکر می کردند اینها از غلط نویسی صحابه است می دانیم که علی  (ع )ناظر بر کتابت قران بوده کسی  که پیامبر او باب علم و حکمت قران معرفی می کند ونیر همه ائمه ال محمد فقط این رسم الخط را تایید کردند اولا صحابه فقط دستور پیامبر عمل می کردند ثانیا علی که عارف بر رمز رقمی 7 و اصول انیعنی علم الکتاب و غیره .... از علوم قرانی مرقم  بود  بر اعمال نویسندگان نظارت کامل داشت  همان علی که می گوید من به طروق اسمانها بهتر از زمین آگاه هستم پس  تا ظهور مهدی ال محمد کما مهدی ال ابراهیم بسیاری  عجایب از قران ظاهر  خواهد ..........

در خلال مثالهای اینده بیشتر به  اعجاز حروف قران و رسم الخط محمدی ان پی خواهید برد 50=    تبارك... وتبرك:

1 ـ (تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً) [الفرقان: 25/1].

2 ـ (تَبرَكَ الذي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [الملك: 67/1].

چرا یک بار  (تبارك) با الف و بار دیگر(تَبرَكَ) در زبان عربی برای این امر حوابی وجود ندارد اما وقتی ایات به عدد تبدیل می شوند  علت ان مبین می شود تا بر مفتاح رقمی 7 قابل قسمت شوند :

سامانه رقمی ایه اول از سوره فرقان

تَبَارَكَ  الذي  نَزَّلَ  الْفُرْقَانَ  عَلَى  عَبْدِهِ  لِيَكُونَ  لِلْعَلَمِينَ  نَذِيراً

5     4     3      7      3     4       5      7      5

این عدد   5 4 3 7 3 4 5 7 5 بر7 قابل قسمت است :

575437345 = 7 × 82205335

در این ایه کلمه  (تبارك) باالف عددحروفش  = 5، است اگر الف حذف شود این ارقام بر 7 قابل قسمت نمی شود   عجب  .....سامانه رقمی ایه دوم از سوره ملک :

تَبرَكَ   الذي   بِيَدِهِ   الْمُلْكُ   وَ  هُوَ   عَلَى  كُلِّ  شَيْءٍ   قَدِيرٌ

4       4      4       5    1   2     3    2    2     4

این عدد هم بر 7 قابل قسمت است :

4223215444 = 7 × 4223215444

در این ایه   كلمة (تبارك) بدون ألف (تبرك) عدد حروفش= 4 و اگر با الف نوشته می شد عدد حروفش 5 می شد  و ارقام ایه بر 7 قابل قسمت نمی شد  و این دلیل ملموس و مادی است برای منکران قران که قران کتاب محمد نیست و محمد نمی توانست این چنین بر ایات کد گذاری کند   .ایا بیدار نمی شوید ایا به منطق اعداد هم کفر می ورزید بدانید قران شفای عقل انسان است اصول راهنمای حق میزان عقل را ارائه می دهد تا از مطلق العنانی عقل ازاد و مستقل شوید واز  شرک عقل به توحید عقل هدایت شوید ایا باز هم عناد می ورزید ؟(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقرآن مَا هوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) [الإسراء: 17/82].51=  حالا به دو کلمه دیگر می پردازیم

نَبأ... ونَبؤا

وان دو را مقارنه می کنیم :

1 ـ  (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ  * عَنِ النَّبَأ الْعَظِيمِ  * الذي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) [النبأ: 78/1-3].

2 ـ (قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيمٌ  * أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ) [ص: 38/67- 68].

در ایه كلمة (نبأ) بشكل  مالوف نوشته شده است  ،

 اما در ایه دوم به این شکل ترسیم شده  (نبؤا) با   واو که  تلفظ نمی شود هدف چیست از این  واو چه می خواهیم لغت اعداد به کد 7 به ما جواب می دهد ،

ایه اول :

عَمَّ    يَتَسَاءَلُونَ   عَنِ   النَّبَأ    الْعَظِيمِ   الذي  هُمْ    فِيهِ    مُخْتَلِفُونَ

2        7        2      5      6        4       2     3      7

این عد  2 7 2 5 6 4 2 3 7 بر 7 قابل قسمت است :

732465272 = 7 × 104637896

ایه دوم :

   قُلْ     هُوَ    نَبَؤٌا    عَظِيمٌ    أَنْتُمْ    عَنْهُ    مُعْرِضُونَ

2       2      4       4        4        3         6

این عدد هم  2 2 4 4 4 3 6 بر 7 قابل قسمت است :

6344422 = 7 × 906346

ملاحظه می کنید که  كلمة (نبأ) این چنین نوشته شده  (نبؤا) دارای  4 حرف بدل از  3 حرف، چرا ؟ برای اینکه این واو ضروری است تا اعداد ایع بر  7قابل قسمت شود .ایا برای بشر ممکن است چنین سازو کاری در یک کتابی قرار دهد؟ اما وقتی که این امور را ندانستند  ایات خدا را تکذیب کردند الان تاویل این امر با رمزرقمی 7 و اصول راهنمای حق بر امده از ان امده است تا فهمند  تا ایات قران را و اموری که عقلشان بدان نمی رسد تکذیب نکنند

: (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) [يونس: 10/39].52=  حالا  دو ترسیم دیگر   إنما... إنَّ ما

1 - (إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) [الأنعام: 6/134]:

إِنَّ     مَا    تُوعَدُونَ    لآتٍ    وَ   مَا    أَنْتُمْ      بِمُعْجِزِينَ

2      2       6          3     1    2    4         7

این عدد بر  7قابل قسمت است :

74213622 = 7 × 10601946

ملاحظة: اگر نوشته شده بودد: (إن ما) بشكل متصل این چنین  (إنَّما) این عدد بدست می امد :  4 6 3 1 2 4 7  واین عدد بر  7،قابل قسمت نگاه کنید دقت رسم الخط معجزه را !2 ـ (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس: 36/82].

 در ایه می بینید که  (شيئاً) به این شکل ترسیم شده  (شياً):

إِنَّمَا   أَمْرُهُ   إِذَا   أَرَادَ   شَيْاً   أَنْ   يَقُولَ   لَهُ   كُنْ   فَيَكُونُ

4     4     3    4     3    2     4     2    2      5

واین عدد  5224234344 قابل قسمت به 7 شده است :

5224234344 = 7 × 746319192

اگر نوشته شده بود  به این شکل   (إنَّ ما) همچنانکه در ایه قبل بود  [سورة الأنعام الآية 134] عدد ایه این می شد : 52242343422 و این عدد بر 7 قابل قسمت نیست .

چه کسی می دانست که این رسم الخط باید با سامانه  رمزرقمی 7 مطابق باید باشد غیر از خدا ؟ خدائی که امار دارد هر چیزی در کتاب

: (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَباً) [النبأ: 78/29].53== لإيلاف قريش

لنتأمل الطريقة التي كُتبت بها هذه السورة: (لإِيلفِ قُرَيْشٍ * إِلفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) [قريش: 106/1 ـ 3].كلمة (لإيلاف) نوشته شده (لإيلف)، وكلمة (إيلافهم) هم  این چنین نوشته شد  (إلفهم)،اگر غیر از این می بود اعداد حاصله بر 7 قابل قسمت نمی شد :لإِيلفِ     قُرَيْشٍ     إِلفِهِمْ     رِحْلَةَ    الشِّتَاءِ    وَ   الصَّيْفِ

5          4        5         4        5     1      5

فَلْيَعْبُدُوا     رَبَّ     هَذَا       الْبَيْتِ      الذي      أَطْعَمَهُمْ

8            2       3          5           4          6

مِنْ     جُوعٍ       وَ         ءَامَنَهُمْ      مِنْ     خَوْفٍ

2       3        1        5          2       3

واین عدد قابل قسمت بر 7 است و می شود  :

5 4 5 4 5 1 5 8 2 3 5 4 6 2 3 1 5 2 3.بنابر این سامانه رقمی این سوره به ما می فهماند که چرا پیامبر چنین رسم الخطی را به صحابه تعلیم داده بود

54=  قاعدة رسم حروف كلمات قران چیستد؟جواب فقط این است که نازل کننده قران این رسم الخط را بر پایه  رمز رقمی 7 ترسیم کرده است در حالی که معنی لغوی کلمه هیچ تغییری نمی کند بلکه با صول راهنمای حق از تحریف معنی کلمات هم جلو گیری می کند و هر معنی خارج از اصول توحید بعثت امامت عدالت و معاد تحریف معنی قران  هست

و خدا خود حفظ کتابش را بیمه کرده است و برای این امر در خود قرانرمزرقمی 7 را تئبیه کرده است :

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 15/9].

أولین ایاتی که نازل شده است

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَنَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الذي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) [العلق: 96/1-5].

اقْرَأْ      بِاسْمِ     رَبِّكَ     الذي       خَلَقَ     خَلَقَ       الإِنْسَنَ

4        4          3       4           3        3          6

مِنْ         عَلَقٍ       اقْرَأْ       وَ      رَبُّكَ       الأَكْرَمُ       الذي

2           3         4       1        3           6           4

عَلَّمَ      بِالْقَلَمِ          عَلَّمَ      الإِنْسَنَ       مَا       لَمْ       يَعْلَمْ

3          6             3          6          2       2         4

این عدد : 422636346314326334344 مرکب از 21 حرف و قابل قسمت بر 7 است 7 که می شود :

= 7 × 60376620902046619192

55=   توجه حالا می دانیم چرا کلمه  (الإنسان) این جنین  (الإنسن) بدون ألف نوشته شده است .

آخر سورة که نازل شده

: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) [النصر: 110/1 ـ 3]:

إِذَا      جَاءَ       نَصْرُ      اللَّهِ      وَ     الْفَتْحُ       وَ      رَأَيْتَ

3         2         3         4       1        5        1         4

النَّاسَ       يَدْخُلُونَ       فِي       دِينِ      اللَّهِ      أَفْوَاجًا       فَسَبِّحْ

5            6           2         3         4       6          4

بِحَمْدِ       رَبِّكَ       وَ       اسْتَغْفِرْهُ       إِنَّهُ      كَانَ       تَوَّابًا

4            3       1          7            3       3          5

عدد بزرگی است که قابل قسمت بر 7 است :

3 2 3 4 1 5 1 4 5 6 2 3 4 6 4 4 3 1 7 3 3 5

هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة.

بقیه سوره  چطور  است ؟

در هر سوره ای یکی از سامانه های  رقمی  هفتگانه ممکن است بوده باشد اما در هر حال  همه باید به 7 تقسیم شوند در این جا ما فقط یک سامانه را بکار بردیم56=  إنـه لقرآن كريـم= اوست که قران کریم استخداوند می فرماید :

 (فَلا أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ      النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقرآن كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [الواقعة: 56/75-80]. لنكتب حروف كل كلمة من كلمات هذا النص الكريم كما كُتبت:

فَلا       أُقْسِمُ      بِمَوَقِعِ      النُّجُومِ      وَ       إِنَّهُ      لَقَسَمٌ      لَوْ

3         4          5            6        1      3         4       2

تَعْلَمُونَ   عَظِيمٌ     إِنَّهُ      لَقرآن      كَرِيمٌ      فِي     كِتَبٍ     مَكْنُونٍ

6         4       3         5         4         2       3       5

لا     يَمَسُّهُ     إِلاَّ      الْمُطَهَّرُونَ     تَنْزِيلٌ    مِنْ     رَبِّ     الْعَلَمِينَ

2       4      3         8           5      2       2        7

این عدد قابل قسمت بر 7 است :

3 4 5 6 1 3 4 2 6 4 3 5 4 2 3 5 2 4 3 8 5 2 2 7

ملاحظه می کنید که کلمات : (بمواقع، كتاب، العالمين)، همه در رسم الخط محمدی بدون الف ترسیم شدهاند : (بموقع، كتب، العلمين).

57=   آيات... وآيت

اگر ایه بسیار طولانی چطور می شودپس به یک ایه  طولانی می پردازیم  ، خداوند می فرماید :

 (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ قَالَ الذينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقرآن غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَيكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ * فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ) [يونس: 10/15-17].

در ایه ملاحظه می شود :

1 ـ كلمة (آياتُنا) الف را دارد .

2 ـ كلمة (بآياته) بدون الف نوشته شده است  (بآيته).

3 ـ كلمة (بيِّناتٍ) بدون الف نوشته شده است  (بيِّنت).

4 ـ كلمة (تلقاءِ) و این هم یاء   نوشته شده اما خوانده نمی شود  (تِلقائِ).

عدد که از این ایه حاصل می شود 73 رقمی است با این همه  قابل قسمت بر 7 است ؟

ایا پیامبر  دارای دستگاه کامپیوتر بود و یا صحابه چطور که بیشترشان نوشتن هم نمی دانستند ایه  معجزه  نیست – بله قران معجزه ابدی خداوند است

58=    إن جهنم كانت مرصادا= همان جهنم بود در کمینگاه

از خلال این  سامانه های رقمی است که متوجه می شویم چرا جهنم  دارای 7 درب  است بله خدائی که هفت طبقه جو اسمان و هفت لایه  زمین را خلق کرده  و در اتم هفت مدار گردش الکترونی قرار داده برای قران هم  رمز7 را قرار داده و برای جهنم هم 7  درب  قرار داده است    واللّه أعلم.

یکی از ایات قران را بررسی می کنم که سخن از اتش جهنم دارد :

(إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً * لِلطَّغِينَ مَآباً * لبِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً * لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلا شَرَاباً * إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً * جَزَاءً وِفَاقاً * إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَاباً * وَكَذَّبُوا بِآيَتِنَا كِذَّاباً * وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَباً * فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَاباً ) [النبأ: 78/21 ـ30].

ملاحظه می کنید که کلامات : (للطاغين، لابثينَ، بآياتنا، أحصيناهُ، كتاباً در رسم الخط محمدی همگی بدون الف نوشته شده است : (للطغين، لبثين، بآيتنا، أحصينهُ، كتباً):إِنَّ    جَهَنَّمَ     كَانَتْ     مِرْصَاداً     لِلطَّغِينَ     مَآباً       لبِثِينَ     فِيهَا

2     4         4          6          6             4      5         4

أَحْقَاباً      لا       يَذُوقُونَ     فِيهَا      بَرْداً     وَ     لا     شَرَاباً     إِلاَّ

6         2           6         4         4     1      2      5        3

حَمِيماً     وَ     غَسَّاقاً     جَزَاءً     وِفَاقاً      إِنَّهُمْ     كَانُوا      لا

5        1      5          3        5        4         5        2

يَرْجُونَ     حِسَاباً      وَ      كَذَّبُوا      بِآيَتِنَا    كِذَّاباً      وَ     كُلَّ

5           5         1       5           6         5        1     2

شَيْءٍ     أَحْصَيْنَهُ    كِتَباً     فَذُوقُوا     فَلَنْ     نَزِيدَكُمْ     إِلاَّ   عَذَاباً

2         6         4         6         3           6       3      5

این عدد بزرگ بر 7 قابل قسمت است  7!!

ایه برای جهنم 7 باب  که مقدار عددی ایه بر 7 قابل قسمت است  !!

59=    إن هذه تذكرة= همانا این  یاد اوری است

می فرماید خدا :

(إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً * وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) [الإنسان: 76/29-31].

 عدد این ایه هم بر 7 قابل قسمت است و ملاحظه می کنید که کلمه  (الظالمين) اینطور نوشته شده است (الظلمين). و می توانید  صد ها و صدها و هزار ها ایات را خودتان تجربه کنید  و فراموش نکنید که هفت  سامانه را  بمناسبت  سبعا من المثانی می توانید بکار ببرید  که در اینجا می توانید 7 سامانه را  بخوانید نتائج

 انچه که  تا کنون بدست امده قطره ای  از بیکران  عجایب  قران است  که ثابت می کند  نه تنها حروف بلکه شکل ترسیم  حروف را هم خداوند  تعیین کرده است و الا پیامبر که بشری مثل ما بوده  است در ان زمان و در محیط جاهلیت هر گز نمی توانسته است چنین  رمز گذاری رقمی را در قران انجام داده باشد بنا براین  نه تنها قران بر پایه رمز رقمی 7  است بلکه قران در العظیم بودن ( ارائه دادن اصول  پنجگانه راهنمای حق) در تاویل و تبیین ایات  بلکه در حرف  حرف کلمات و در ترسیم شکل انها  خداوند متعال  خالق ان بوده است   و از منکران دعوت می کنیم   فقط یک سوره مثل ان بیاورند اگر  عناد می ورزند  . چشم  عقل را باز می کنیم و این ایه را می خوانیم

: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الذينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الذي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [يونس: 10/104].   

در بحث اینده در مورد اعجاز کلمات قران و چرائی تکرار بعضی کلمات می پردازیم که نشان می دهند  جایگاه  هر ایه ای متناسب با  رمز  رقمی 7 تعیین شده است و نیر در بحث  بعد از ان هم به سوره ها خواهیم پرداخت و خواهید دید که رمز   رقمی 7  چگونه   جای سوره ها را تعیین می کند و در قران  یک سامانه  رقمی   دقیق حاکم است  که نشان از همانگی  حروف  و کلمات   وایات و سوره ها  در قران است  که نشان  از حاکمیت  توحید (هماهنکی همه اجزاء ) و بعثت  (نظام  پویا )  و امامت ( رهبری  مشارکتی همه اجزا )   و عدالت  ( اکمال متقابل بود ن  همه نسبت به هم )و معاد ( نتیجه و هدف  که قران  معجزه جاودانه است و قانون هستی و قانون حیات و قانون تکامل در برابری حقوقی  است  ) که علم الکتاب اصول راهنمای حق   است که در محمد و ال محمد کما ابراهیم و ال ابراهیم بوده است و در ظهور مهدی ال محمد  کما مهدی ال ابراهیم  حاکمیت قطعی  خواهد یافتوالسلام   مرکز پژوهش ادامه دارد .........................


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر