۱۸ آذر ۱۳۹۴

2- حاکمیت رمز رقمی 7 = التوحید در رابطه با ایه سبعا من المثانی و کل قران است

   
بنام خداوند متعال

                            حاکمیت  رمز  رقمی 7 = التوحید  
                                       بر کل قران است 

ونَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ[النحل: 16/89]
گفت  رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم از قرآن الكريم:
وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ  [رواه الترمذي]

کشف اسرارحروف مرقم  در ایه   ایه سبعا من المثانی صحبت می کند  

1= (رمز رقمی 7= التوحید  
 (وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) [الحجر: 15/87].
1-   قبل از همه سامانه این ایه را با نوشتن تعداد حروفش  حساب می کنیم 

وَ  - لَقَدْ  -  آتَيْنَكَ  -   سَبْعاً -   مِّنَ   -  الْمَثَانِي   - وَ  -  الْقُرْآنَ -   الْعَظِيمَ
               1  -  3  -  5    -   4     -    2   -    7   -     1   -   6     6
با  سامانه تجمیعی این اعدادمی شوند   35 که قابل تقسیم  بر 7 است
35=7×5
2- از عجایب است که خداوند این ایه را در سوره ای و ایه ای قرار داده است که اگرشماره سوره و شماره ایه  را صف کنیم بر 7 قابل قسمت است   
این ایه  در سوره  15   و ایه  87 است :
شماره  سوره    -   شماره  اية
15           -       87
 این عدد15 87 قابل قسمت بر 7:
15 87 = 7 × 1245

3-  شماره اية وتعداد كلماتش را هم اگر صف کنیم بر 7 قابل قسمت است
شماره اية 87 وتعداد كلماتش 9 است :
شماره اية    -     تعداد كلماتش
87     -         9
این عدد  987 قابل قسمت بر 7 است:
87 9 = 7 × 141
4- و بالاخره شماره  اية وتعداد كلماتش وتعداد حروفش را هم صف کنیم بر 7 قابل قسمت است
شماره  ايه  87 وتعداد كلماتش 9 وتعداد حروفش 35:
شماره  اية   - تعداد كلماتش   - تعداد حروفش
87   -       9         -     35
 این عدد : 87 9 35 در دو جهت متعاکس بر 7 قابل قسمت است:
35987 = 7 × 5141

بر عکس می کنیم
78953 = 7 × 11279

5- این ایه را  خداوند در سوره الحجر قرار داده است  سوره ای که با حروف مقطعه (الر) اغاز شده است حالا  (الر) را بر خود ایه معاین شمارشی   قرار می دهیم  :
    وَ  - لَقَدْ -   آتَيْنَكَ -    سَبْعاً  -  مِّنَ   -  الْمَثَانِي -   وَ  -  الْقُرْآنَ  -  الْعَظِيمَ
                0   - 1   -    1    -   1    -   0    -     3    -    0   -     4  -      2
این عدد 240301110 قابل قسمت بر 7 است :
240301110 = 7 × 34328730
6- اگر تعداد هر یک از حروف مقطعه (الر) موجود در ایه را  جدا گانه  حساب کنیم چنین می شود :
حرف الألف   -   حرف اللام   -    حرف الراء
7        -             4       -           1
این عدد  147  دو بار بر 7 قابل قسمت است  :
147= 7 ×7 ×3
7-   حالا  همه حروف مقطعه را که در این ایه صرط علی احقن مسکه  = 14 حرف  متمرکز است  را بر ایه    سبعا من المثانی معاین شمارشی  قرار می دهیم  
می شود
      وَ  - لَقَدْ  -  آتَيْنَكَ   -  سَبْعاً   - مِّنَ  -   الْمَثَانِي  -  وَ  -  الْقُرْآنَ   - الْعَظِيمَ
       0    -  2   -  4  -     3   -   2     -   6     -  0      -   6     -     5
این عدد  560623420   قابل قسمت بر 7 است .
560623420  =  7 ×  80089060
8- تعداد حروف مقطعه موجود در ایه  28 حرف است  که قابل قسمت بر 7 است
28= 7 × 4
 إعجازهایی در قطعات ایه هم وجود دارد این ایه  از سه قطعه تشکیل شده است
وَ لَقَدْ آتَيْنَكَ    سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي    وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
اعجاز الهی را نگاه کنید که در هرسه  قطعه نیز با  سامانه مفتاح رقمی 7  عمل می کند .
9- قطعه اول را می نویسیم و صرط علی احقن مسکه را بر ان معاین شمارشی  قرار می دهیم  
وَ -  لَقَدْ   - آتَيْنَكَ
0   - 2   -    4
این عدد  420 قابل قسمت بر 7 است :  
  420 = 7 × 60
 در این ایه ضمیری  (ک = ت ) وجود دارد باید پرسید  این ضمیر در اخر این فعل چه کسی است البته پر واضح است که دادیمت = یعنی  دادیم به تو - ای پیامبر  پس  علم  حروف مقطعه به پیامبر داده شده
    
(( صرط علی  احقن مِسْكُهُ    (راه علی   حفظ کرد مسک (اصول )  او   (قرآن  را))
     در نتیجه نام علی دراین  ایه شفاف و مبین امده است   و علی اولین فرد از ال محمد است که این علم اسرار حروف را از پیامبر به ارث برد وهم اکنون این علم در درجه عالی  در اختیار رسول میثاق انبیاء = مهدی ال محمد   است برای فهم دقیق ان در این ادرس مطالعه کنید


و ما هم امروز همین فهم اندک خود را از ائمه ال محمد  گرفته ایم و فقط ائمه ال محمد  بودند که گفتند  
 علینا القاء  الاصول - بر ماست که اصول  دین را بر شما القاء کنیم و کردند  اما  چه کسانی گرفتند و چه کسانی نگرفتند این بحث دیگری است

10-قطعه دوم را می نویسیم و صرط علی احقن مسکه را بر ان معاین  شمارشی قرار می دهیم :
سَبْعاً  -  مِّنَ   - الْمَثَانِي
3   -    2   -    6
این عدد  623 قابل قسمت بر 7 است
623 = 7 × 89

 و این تطابق نشان می دهد که سبعا من المثانی  همان  علم حروف مقطعه  قران است

11- قطعه سوم  را می نویسیم و صرط علی احقن مسکه را بر ان معاین شمارشی قرار می دهیم
وَ   -   الْقُرْآنَ  -   الْعَظِيمَ
0    -   6     -      5
این عدد  560 قابل قسمت بر 7 است :
560 = 7 × 80

و قران وقتی عظیم است و عظیم فهمیده می شود که با اصول راهنمائی که از حروف مقطعه بیرون می اید خوانده و ترجمه و تاویل و تبیین  شود به همین دلیل  است که  کلمه مسکه  در ایه  حروف مقطعه  اشاره به اصلها = یعنی اصول راهنمای حق  قران است که قران وقتی با این اصول خوانده می شود تفسیر به   رای نمی شود و تمام ایات قران  بر اساس برابری حقوق برای  کل بشریت تاویل و  تبیین می شود   


 

12- حالا مجموع حروف هر  قطعه را جداگانه می نویسیم :
وَ لَقَدْ آتَيْنَكَ   -     سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي   -    وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
9     -            13             -        13
این عدد  13139 قابل قسمت بر 7 است :
13139 = 7 × 1877


13-  حالا حروف مقطعه موجود در هر قطعه را جدا گانه می نویسیم:
وَ لَقَدْ آتَيْنَكَ   -   سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي   -   وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
6    -             11           -       11
این عدد  6 11 11 قابل قسمت بر 7 است :
11116 = 7 × 1588
14- حالا حروف سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي را  در هر قطعه   از  ایه  معاین  قرار می دهیم  
وَ لَقَدْ آتَيْنَكَ     -   سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي   -     وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
4       -             13         -             8
این عدد  8134 دو بار قابل قسمت بر 7 است :
8134 = 7 × 7 × 166

15-حالا در  این ایه  یعنی  ولَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ می خواهیم بیابم هر کدام از حروف  (القرآن العظيم)  چگونه در ایه توزیع  شده است   تا ببینیم چگونه این ایه  بر کل قران حاکمیت دارد  :
ا      لـــقــر    آ    ن     ا    لــعــظــيــم
7  - 4     -  2   -  1  -  7  - 4   -  7 -  4  -   2  -    1  - 3   -  3
این عدد : 331247471247 قابل قسمت بر 7 است :
331247471247 =  7 × 47321067321
16 - و از اعجاز بزرگ  حاکمیت  رمز  رقمی 7 این است که بطور جدا گانه  هم بر کلمه القران حاکمیت  دارد یعنی هم  اصول  محکمات حسابی قران است که تصدیق حقانیت  قران را می کند   وهم اصول  محکمات کتابی قران است   که  تاویل و تبیین ایات  متشابه (تشابه حق و باطل ) بر ان می شود
                   ولَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

ا    لــقــر    آ    ن
7 - 4  -  2 -   1  -  7 -  4
این عدد  471247 قابل قسمت بر 7 است :
471247 = 7 × 67321
17- با حاکمیت رمز  رقمی 7 بر  کلمه ( العظیم )  ثابت می شود که عظمت قران  به داشتن  رمز  رقمی 7 است یعنی اگر  این رمز نباشد   به هیچ وجه نمی توان جلوگیری از تحریف شدن  قران کرد و نیز  نمی توان  اصول راهنمای  حق را که مفتاح  تاویل و تبیین ایات  متشابهات  است  بدست اورد    :
                   ولَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

ا    لــعـظــيــم
7-  4   - 2 - 1   -  3 -   3
این عدد  331247 قابل قسمت بر 7 است :
331247 = 7 × 47321

18- می دانیم که سبعا من المثانی همان حروف مقطعه قران است که
 14= 7 ×2 می باشد که پایه ان همان رمز  رقمی 7= التوحید است
حالا در سبعا من المثانی  جستجو   می کنیم که هر کدام از حروف محکمات چند بار در ان توزیع شده است   تا در یابیم که در باطن  سبع من المثانی  محکمات رمز حسابی  قران است از یاد نبریم که محکمت  در رسم الخط محمدی چنین نوشته شده است 
 
        سبعا      من     المثانی   

            ا  - ل   -  م     -  ح     -   ک     -   م  -  ت            
                    3-    1-     2   -  0  -    0    -     2  -    0                               

                                                                      
       
با سامانه تراکمی این اعداد می شوند  3    4    6     0  0    8  0  که جمع منفرد انها می شوند 21 که قابل تقسیم  بر 7  است و می شود 3  


در نتیجه ما متوجه می شویم که محکمات حسابی قران  در داخل  سبعا من المثانی است وهمان  رمز  رقمی 7 قران است 
 19= حالا  محکمات را در داخل  وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ    جستجو می کنیم تا در یابیم که  محکمات رمز کتابی است  و  ایات متشابهات (تشابه حق و باطل ) به ان تاویل و تبیین می شود ایا  در قران العظیم هست ؟

                                    وَ الْقُرْآنَ   الْعَظِيمَ


                   ا  - ل       م       ح        ک        م     ت    
                   3  -   2    1       0        0         1   0

با سامانه تجمیعی  این اعداد   7   می شود که  قابل تقسیم    بر 7 و می شود  1
 

به این ترتیب رمز  رقمی 7  تایید می کند  که محکمات کتابی قران در داخل 
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ می باشد 

 20--یکی دیگر  از نامهای اصول دین یعنی محکمات قران  علم الکتاب است  و رمز  مشترک   قران حسابی و قران کتابی در  صرط علی احقن مسکه  می باشد  می خواهیم بدانیم  ایا علم الکتاب نام دیگر همان رمز مشترک  کل قران  است برای این منظور  جستجو می کنیم  چند تا از حروف  علم الکتاب در ایه صرط علی احقن مسکه  توزیع شده در نتیجه علم الکتاب در علی است

                          صرط   علی   احقن   مسکه

                           ع    ل   م  >    ا    ل   ک    ت   ب
                            1   1   1 >  1    1   1     0   0 

00111111  عدد بر 7 قابل قسمت است 


00111111 =7×15873    

نتیجه اینکه علم الکتاب  در قران هست و کسی که ان را بداند  می تواند کار های خارق العاده ای انجام دهد  مانند عاصف ابن بر خیا  وزیر سلیمان (ع) با داشتن  جزئی از ان عرش  ملکه سباء  را در یک چشم به هم زدن از  یمن  به قدس با استخدام یک فرشته اورد می دانیم که فرشته  سرعتش  بیشتر از جن است در واقع  علم الکتاب رمز استخدام فرشتگان است  و همان اصول پنجگانه دین اسلام  می باشد  که  قانون هستی استو کامل ان طبق ایه حروف مقطعه در علی ابن ابی طالب است
 در سوره نمل می خوانیم

قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿39﴾  


گفت زرنگی از جن – من می آورم بتو او را – قبل از اینکه قیام کنی – از جایت و همانا من بر او البته قوی امینم 


 قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿40
گفت ( عاصف ابن برخیا)آنکه نزد اوست علمی از کتاب – من می آورم بتو او را قبل از اینکه تردّد کند بسوی تو پلکت-  پس وقتی  دید اورا قرار گرفته  نزدش-  گفت این از فضل پروردگارم است تا بیازماید  مرا آیا شکر می کنم یا کفر می ورزم و کسی که شکر کرد – پس قطعاً شکر می کند برای خودش و کسی که کفر ورزید (انکار حق و حقوق کرد  ) – پس همانا پروردگار من غنی  گرامی است 
و در سوره الرعد  خداوند کسی به عنوان شهادت دهنده بر صدق رسالت محمد  معرفی می کند که تمام علم الکتاب را دارد 

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿43﴾

43) و می گویند آنان که کافر شدند نیستی ( ای محمد ) رسولی -بگو کافیست که خداوند شاهد است – میان من و میان شما و کسی که نزد اوست ( علی بن ابی طالب و ائمه آل محمد) علم الکتاب ( اصول دین – که قانون هستی و فرقان شناخت حق و باطل و نفاق و موازین اجتهاد در امور جدید است).

حالا ببینیم ایا  حقیقتا علی ابن ابی طالب  و بقیه   ال  محمد دارای این علم بودند که در ظهور مهدی ال محمد کما مهدی ال ابراهیم  بدان عمل خواهد شد

 21-قبل از اینکه به کشف نام کسی  که تمام علم الکتاب را  دارد   بپردازیم خود ایه 43 از سوره الرعد را  سامانه اش را حساب می کنیم

 وَ-  يَقُولُ  - الَّذِينَ -   كَفَرُواْ -   لَسْتَ  -  مُرْسَلاً   -  قُلْ   - كَفَى  -   بِاللّهِ 
 1   - 4  -   5    -     5     -     3     -    5      -     2  -    3   -   5 
شَهِيدًا   -  بَيْنِي  -  وَ  - بَيْنَكُمْ   -  وَ  - مَنْ   - عِندَهُ -  عِلْمُ  -  الْكِتَبِ
 5         4        1      5          2       4     3       5 


 اگر این اعداد را تجمیع کنیم   63  می شود که بر 7 قابل قسمت است  

63=  7×9 

بنا براین  رمز  رقمی 7    حقیقت ایه را که فردی علم الکتاب را دارد و در برابر مردم صدق رسالت  محمد (ص) را   تایید می کند را  ثابت می کند   حالا ببینیم این شخص کیست  این شخص نمی تواند فرشته  باشد چون فرشته  علم الکتاب را ندارد اگر فرشته ای علم الکتاب  را  داشت  فرشتگان جمیعا در برابر ادم (ع) در مسابقه علم  شکست نمی خوردند این شخص  همانطور که وزیر سلیمان بشر بود بشری است که هر روز مردم او را می بینند  و الا  شهادت یک  نیر وی غیبی  اثبات رسالت محمد در برابر مردم نمی تواند باشد این شخص همانطور که  پیامبر وقتی  از او پرسیده شد فرمود علی ابن اب طالب است اما ما بر پایه ایه قرانی  ان را اثبات می کنیم  

22- حالا   ایه  حروف مقطعه   یعنی    صرط علی احقن مسکه  که معنی ان  راه علی حفظ کرد اصول او (قران را )  می باشد  بر قطعه ای  از ایه 43 سوره الرعد که می فرماید   ومن عنده علم الکتاب  معاین شمارشی قرار می دهیم  - و ببینیم ایا حقیقتا   علم الکتاب در علی  ابن ابی طالب  بوده است واو  از پیامبر ان را  به ارث برده است؟

                           صراط   - علی  -  حقن  - مسکه


                        و  - من    -     عنده  -   علم   -   الکتب

                        0    - 2     -     3     -  3       -  3  

 حالا این عدد را صف می کنیم می شود  33320 که بر 7 قابل قسمت است

  33320=
7×4760 
 بنا براین رمز رقمی 7 تایید می کند که  این شخص  علی ابن ابی  طالب است
که علم اصول راهنمای حق را  او و بقیه ال محمد تا امام مهدی (ع)  برای ما بیان کردند ومی دانیم که  ترجمه و تاویل و تبیین ایات قران  خارج از اصول راهنما حق  تحریف و باطل است  و نیز نام  علی ابن ابی طالب در باطن  وقف دوم ایه ترقیم شده است
قُلْ   كَفَى    بِاللّهِ  شَهِيدًا  بَيْنِي   وَ بَيْنَكُ  وَ  مَنْ  عِندَ عِلْمُ  الْكِتَبِ
علی  - ابن  - ابی  -  طالب
12   -   11  - 12  -  12
با سامانه تراکمی این اعداد می شوند  12   23   35   47  که قابل تقسیم  بر 7 است و می شود  6764616
2=  در اینجا به بررسی حاکمیت  رمز  رقمی 7 بر سوره  الحمد را مطالعه   می کنیم ناگفته نماند طبق سامانه های هفتگانه در هر سوره ای حتی در هر ایه ای  یکی از  سامانه ها بر جسته ترعمل می کند حال به سوره الحمد  نظر می کنیم  که با مفتاح شرح و تفسیر برابری حقوقی  قرا ن یعنی  بسم الله الرحمن الرحیم اغاز شده است و تنها دراغاز  این سوره  است که بسم الله الرحمن الرحیم ترقیم شده است و قران با ان  افتتاح  می شود  وبه همین دلیل   سوره الحمد را –   سوره  الفاتحه  خوانده اند 

1-ترابط دو سوره یعنی  سورة الحجررا  که آية سبعا من المثاني در ان است با  سورة الفاتحة با حاکمیت سامانه مفتاح رقمی 7 بر قرار می کنیم :
سورة الفاتحة       -        سورة الحجر
      شماره سوره -  تعداد  آياتش   -          شماره   سوره –  تعداد   آيا
       1               -   7                -        15                 -       99      
این عدد : 71 9915 قابل قسمت بر 7 است :
991571 = 7 × 141653

2- ترابط بین كلمات ایه سبعا من المثانی  با كلمات سوره الفاتحة

كلمات سورة الفاتحه    -  كلمات آية سبعامن المثاني
31           -                  9
این عدد  31 9 که دو بار قابل قسمت بر 7 است !
931 = 7 ×7 × 19

3-قبل از همه سامانه کل سوره الفاتحه را بر پایه  مفتاح رقمی 7 حساب می کنیم  
بِسْمِ- اللَّهِ- الرَّحْمَنِ -الرَّحِيمِ
                                          الْحَمْدُ- لِلَّهِ- رَبِّ -الْعَلَمِينَ
                                             الرَّحْمَنِ -الرَّحِيمِ
مَلِكِ- يَوْمِ -الدِّينِ
إِيَّاكَ -نَعْبُدُ –و   -إِيَّاكَ  - نَسْتَعِينُ
اهْدِنَا -الصِّرَطَ -الْمُسْتَقِيمَ

صِرَطَ –الَّذِينَ- أَنْعَمْتَ -عَلَيْهِمْ -غَيْرِ -الْمَغْضُوبِ -عَلَيْهِمْ – و - لَا  - الضَّالِّينَ


4- حاکمیت رمز  رقمی 7 را با  شماره سوره و تعداد ایات  تعداد کلمات خود سوره با سامانه ترابطی محاسبه می کنیم  می کنیم  
سورة الفاتحة شماره اش  1 وآياتش 7 وكلماتش 31 است  اگر به صف کنیم می شود:
1 7 31 که بر 7 قابل قسمت است :
3171 = 7 × 453
5-إعجـاز در پایانه های ایا ت سوره الفاتحه  بر پایه حاکمیت رمز  رقمی 7 سوره الفاتحه 7 ایه دارد  که پایانه های انها را اگر با تعداد حروفشان به  صف کنیم چنین می شود .
              الرَّحِيمِ  -  الْعَلَمِينَ -  الرَّحِيمِ -  الدِّينِ -  نَسْتَعِينُ  - الْمُسْتَقِيمَ -  الضَّالِّينَ
               6    -       7      -    6     -  5     -    6        -  8     -   7
این عدد : 7865676  قابل قسمت بر 7 است :
7865676= 7× 1123668
ونتیجه بدست امده دو باره بر 7 قابل قسمت است :
1123668 = 7 × 160524
و باز نتیجه بدست امده سه باره بر 7 قابل قسمت است   سبحان الله :
1605247 × 22932
و نتیجه بدست امده چهار باره بر 7 قابل قسمت است :
22932 = 7 × 3276
ونتیجه بدست امده پنج باره بر 7 قابل قسمت است :
3276=7×  468
6- حالا یک بار دیگر  کلمات پایانه ایات سوره  الفاتحه را با حذف  حروف تکرار ی ان  می نویسیم:
        الرَّحِيمِ  -  الْعَلَمِينَ   - الرَّحِيمِ -  الدِّينِ -  نَسْتَعِينُ -    الْمُسْتَقِيمَ  - الضَّالِّينَ
6      -        6     -    6   -    5  -     5      -   7     -    5
این عدد بدست می اید   5755666 که در دوجهت متعاکس قابل قسمت بر 7 است :
5755666 = 7 × 822238
حالا بر عکس می کنیم
6665575 = 7 × 952225
7- حالا در هر کدام از کلمات پایانی ایات سوره الفاتحه   فقط حروف تکراری را می  نویسیم : 
الرَّحِيمِ  -  الْعَلَمِينَ  - الرَّحِيمِ  - الدِّينِ -  نَسْتَعِينُ  - الْمُسْتَقِيمَ  - الضَّالِّينَ
0       -    1    -     0     -   0      - 1     -     1    -      2
این عدد  2110010 قابل قسمت بر 7 است :
2110010 = 7 × 301430
توجه داشته باشید  در رسم الخط  قران در سوره الفاتحه  کلمه (العَلَمِين) اگر الف نوشته می شد  همه این سامانه های رقمی که بوجود امد  مختل می شد و این است ترابط   رسم الخط محمدی با اعجاز رمز  رقمی 7 که خداوند هر دو را   خود در قران قرار داده است   !
8- در  هر  حرف قران  مُعجزة ای است !حروف تشکیل دهنده  سوره الفاتحه 21 حرف است  که می شود  7×3 ,این حروف در سوره  الفاتحه بر پایهرمز  رقمی 7 توزیع  شده است  که سامانه محکم کل قران است 
شگفتی عجیب در حروف ابجدیه  سوره الفاتحه وجود دارد   هر یک از حروف را می نویسیم و تعداد   توزیع ان را جلویش قرار می دهیم که بر پایه سامانه تالیفی از بزرگتر به کوچکتر  مرتب می کنیم :
           1ـ حرف الألف: 22 بارتکرار شده  .
2 ـ حرف اللام:  22  بار.
3 ـ حرف الميم: 15 بار.
4 ـ حرف الياء: 14 بار .
5 ـ حرف النون: 11 بار  .
6 ـ حرف الراء: 8 بار .
7 ـ حرف العين: 6 بار.
8 ـ حرف الهاء: 5 بار .
9 ـ حرف الحاء: 5بار .
10 ـ حرف الباء: 4 بار .
11 ـ حرف الدال: 4 بار .
12 ـ حرف الواو: 4 بار .
13 ـ حرف السين: 3 بار .
14 ـ حرف الكاف: بار .
15 ـ حرف التاء: 3 مرات.
16 ـ حرف الصاد: 2 مبار .
17 ـ حرف الطاء: 2 مرة.
18 ـ حرف الغين: 2 بار .
19 ـ حرف الضاد: 2 بار .
20 ـ حرف القاف: 1 بار .
21 ـ حرف الذال: 1 بار .
اگر به همین ترتیب که نوشته شده است صف کنیم این عدد بدست می اید : 11222233344455681114152222 که قابل قسمت بر 7 است سئوال مهم این است در کدام کتاب چنین ترتیب حسابی  وجود دارد ایا  محمد قران را نوشته است عجب مغی بوده  است این محمد ؟
این عدد را وقتی بر 7 تقسیم کنیم می شود :
= 7 × 1603176192065097302021746
9-اول حرف و اخر حرف سوره الفاتحه و تعدادتوزیع  ان دودرکل سوره الفاتحه  
    تعدادتوزیع أول حرف درالفاتحة    -   تعداد توزیع خر حرف درالفاتحة
4               -                  11
این عدد  114  می شود که  تعداد سوره های همه قران است یعنی  سوره الفاتحه همه قران است به همین دلیل پیامبر فرمود  الفاتحه  - ام القران است أمُّ القرآن؟!برای درک  این مطلب کلمه القران را می نویسیم  و در سوره الفاتحه  جستجو می کنیم تا  می یابیم که هر کدام از حروف القران چند بار در سوره الفاتحه توزیع شده است و ایا عدد بدست امده  باز هم  قابل قسمت بر 7 می شود :
ا    -   ل      -     قـ     -    ر   -  ا   -   ن
22   - 22      -   1    -     8   -  22  -  11
این عدد تعداد توزیع حروف  كلمة (القرآن) در  سورة الفاتحة است : 1122812222 که بر 7 قابل قسمت است :
2222 81 22 11 = 7 × 160401746
وتوجه داشته باشید که مجموع منفرد اعداد بدست امده  23  می شود شما را به یاد چه چیزی می اندازد :
2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 8 + 2 + 2 + 1 + 1 = 23
تعداد سال های  نزول کل القرآن!!  ایا سوره  الفاتحة أم القرآن نیست ؟
10-   أول آيـة وآخـر آيـة ازسوره   الفاتحة- تعداد حروف را می نویسیم
 تعداد حروف أول آية در  الفاتحة 19 حرف است
 وتعدا د حروف آخر ایه در سوره  الفاتحة 43 حرف است :
أول آية      -     آخر آية
19        -       43
این عدد  19 43 بر 7 قابل قسمت است :
4319 = 7 × 617
11- تعداد حروف ابجديه ایه اول و ایه اخر سوره الفاتحه با حذف تکرار انها :   

أول آية     -      آخر آية
10         -      16
این عدد  1610 قابل قسمت بر 7 است :
1610 = 7 × 0 23
12- كلمات وحروف  اول ایه و اخر ایه از سوره الفاتحه
أول آية در الفاتحة           >         آخر آية در  الفاتحة
كلماتش      -       حروفش  >    كلماتش    -     حروفش
4       -            19     >    10          -     43
و این عدد 4310194  قابل قسمت بر 7 است :
4310194 = 7 × 615742
13- توزیع أول حرف یعنی ( ب) وآخر حرف  یعنی (م ) ازآية اول  در  سورة الفاتحة
أول حرف      -      آخر حرف
4            -           15
این عدد  154 قابل قسمت بر  است :
154 = 7 × 22

14-  در ایه اخر   توزیع اول حرف یعنی (ص ) و  اخر حرف یعنی (ن)در کل سوره  الفاتحة
أول حرف          آخر حرف
2                11
این عدد هو 112 قابل قسمت بر 7 است :
112 = 7 × 16
15-  ارتباط: آيـة ـ كلمـة ـ حـرف= نسبت بهمدیگر  در سوره الفاتحه
از عجایب سوره الفاتحه  ترابط   شماره ایه به تعداد کلماتش و تعداد حروفش :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
                                          ایه       کلماتش      حروفش 
                                          1         4              19
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ
2    4       17
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
3    2     12
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
4    3    11
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
5     5       19
اهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ
6     3       18
صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ
7              10          43
این عدد از صف شدن انها بدست امده است:
1941 1742 1223 1134 1955 1836  43107 که بر 7 قابل قسمت است و مساوی می شود  :
= 7 × 615816908850730487461677456316-در هر ایه از ایات  سوره الفاتحه تشدید وجود دارد به ترتیب ایات را می نویسیم و تعداد تشدید های موجود را زیر ان قرار می دهیم
رقم الآية:               (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
تعداد حروفی مشدَّد:      3 -  2  - 2  - 1 -  2 -  1-   3
این عدد  3121223 قابل قسمت بر 7 است
3121223=7×445889
 17-سوره الفاتحة 31 كلمة داردکه حروف مشدَّد در کلمات توزیع شده است ، سوره الفاتحه را می نویسیم و  تشدید ها رابا رنگ قرمز نشان می دهیم :
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. الحمد لـلّه ربّ العلمين. الرّحمن الرّحيم. ملك يوم الدّين. إيّاك نعبد وإيَّاك نستعين. اهدنا الصّرط المستقيم. صرط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَّالّين ).  بجای تشدیدها تعداد انها را در هر کلمه می نویسم و اگر تشدید ندارد صفر می گذاریم :
(2000000010010010011001101101110)  این عدداگر جمع منفرد کنیم 14 می شود و  قابل قسمت بر 7 است البته همینطوری هم قابل قسمت است
14=7×2
18- کلمات سوره الفاتحه 7 نوع است هر  کلمه ای حد اقل 2 حرف تاکلمه 8 حرف دارد به ترتیب   همه را  می نویسیم :
كلمات مولف  از  2 حرف.
كلمات مولف از  3 حرف.
كلمات مولف از  4 حرف.
كلمات مولف از  5 حرف.
كلمات مولف از  6 حرف.
كلمات مولف از  7 حرف.
كلمات مولف از  8 حرف.
مجموع منفرد  این اعداد قابل قسمت بر 7 است :
2+3+4+5+6+7+8 = 35= 7×5
20- معاین شمارشی  قرار دادن کلمه   اللّـه بر کل  سوره الفاتحه . . . . وخداوند در این سوره تجلی پیدا می کند نگاه کنید حاکمیت خداوند را در اولین سوره قران  چگونه سامانه مفتاح رقمی 7 ان را  تایید می کند :
بِسْمِ    - اللَّهِ   -  الرَّحْمَنِ   - الرَّحِيمِ  -   الْحَمْدُ  - لِلَّهِ  -  رَبِّ   - الْعَلَمِينَ
0     -    4      -  2      -   2     -     2   -    3    -   0   -    3
الرَّحْمَنِ   - الرَّحِيمِ  -  مَلِكِ   -  يَوْمِ  -  الدِّينِ  -  إِيَّاكَ  -  نَعْبُدُ -  وَ   - إِيَّاكَ
2           2          1      0       2      2      0     0     2
نَسْتَعِينُ  -   اهْدِنَا   -  الصِّرَطَ    - الْمُسْتَقِيمَ -   صِرَطَ   -  الَّذِينَ   - أَنْعَمْتَ
0          3         2          2            0        2         1
عَلَيْهِمْ  -   غَيْرِ  -  الْمَغْضُوبِ  -   عَلَيْهِمْ  -   وَ  -   لا   -  الضَّالِّينَ
2      -   0    -      2      -     2   -   0    - 2   -     4
این عدد بزرگ قابل قسمت بر 7 است :
4202202120223020022012230322240
21- کلمه الله  از سه حرف ترکیب شده است   الف – لام  و هاء نگاه کنید به تعداد این سه حرف درسوره الفاتحة:
أ =22 
 ل =22  
هـ =5
مجموع این حروف  می شود :
22+22+5=49 حرف  یعنی  7×7: ایا این عجیب نیست ؟
به این دلیل پیامبر فرمود سوره الفاتحه  السبع المثانی (هفت دو تا=7 در 7  ) است 

عظمت  رمز رقمی 7 و حاکمیت ان تنها در سوره الفاتخه نیست بلکه در کل قران تجلی دارد  اما وقت کافی می خواهد که هر سوره ای را  با ان  بررسی و تبیین کنیم  و عظیمتر اینکه  سامانه  مفتاح رقمی 7  اصول تاویل و تبیین متشابهات را بر اساس   برابری حقوقی از  ایات قران به انسان  ارائه می دهد تا انسان قادر به  شناخت تشابه حق و باطل  شود  تا بتواند در موضع حق قرار گیرد و این است  والقران العظیم
3=  ترابط بین دیگر سوره های قران با حاکمیت رمز رقمی 7 برای نمونه چنددتا از انها  را می نویسیم
1- سامانه تعـداد سوره های قران
تعداد سوره های قران  114 سوره است
که  19 سورة ان یک رقمی است
و  77 سور ان  دو رقمی است
و 18 سوره ان سه رقمی هستند 
                          یک رقمی     -     دو رقمی   -     سه رقمی
19        -        77       -       18
اگر انها را به صف کنیم می شود  19 77 18 که دو بار بر 7 قابل قسمت است 
19 77 18 = 7 × 7 × 3831

قران پدیده ای  است حسابی و کتابی   و دارای مهندسی بزرگ که اصول ان قانون هستی است و اگر انسان  به  اصول ان علم  قطعی یابد می تواند کوه ها را نیز بوسیله ان حرکت دهد  این کتاب حسابی مهندسی شده از خداوند نازل شده است و کار بشری نمی تواند مثل ان را بیاورد
  (وَلَوْ أَنَّ قُرْآَنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا) [الرعد: 13/31].

2- اول سوره در قران شماره 1 است و تعداد کلماتش 7  کلمه است  و اخر سوره شماره 114  است که تعداد کلماتش  6 کلمه است اگر ترابطی میان انها بر قرار کنیم  چنین می شود

أول سورة در قرآن        >          آخر سورة در قرآن
  شماره سورة  - تعداد آيات       >      شماره سورة    - تعداد آيات
1        -    7                >         114     -        6
و این عدد  71 6114 قابل قسمت بر 7  ان هم دوبارمی باشد   :
611471 = 7 × 7 × 12479
مجموع منفرد این نتیجه  12479 مساوی 23 می شود نگاه کنید :
9 + 7 + 4 + 2 + 1 = 23
که سنوات نزول قرآن است  یعنی قران از اول تا اخر در 23 سال نازل شده است  عجیب نیست !
3-معجزات قران  توقف ندارد اگر تعداد کلمات و تعداد حروف سوره اول و سوره اخر را هم در سامانه تشکیل شده اضافه کنیم بازهم نتیجه  درست است :
أول سورة در قرآن                آخر سورة در قرآن
شماره سوره آياتش كلماتش حروفش    . شماره سوره آياتش  كلماتش حروفش
1    -      7    -   31  -   139   .     114  -    6      -   21   -  80
و این عدد بزرگ بر 7 قابل قسمت است :
1393171 80216114 = 7 × 114594448770453
4- کوتاهترین سوره در قران سه ایه دارد و بلند ترین سوره در قران  286 ایه دارد:  
کوتاهترین سوره  کوثر     -        بلندترین سوره بقره
3        -        286
این عدد  2863 قابل قسمت بر 7 در دو جهت متعاکس هست :
2863 = 7 ×  409
3682 = 7 × 526
4= واجزاء قران هم داری سامانه  محکم هستند  !
أول جزء در قرآن شماره 1  وآخر جزء شماره  30
اگر صف کنیم دو شماره اجزاء قرن را می شود 1 30 که بر 7 قابل قسمت است :
301 = 7 × 43
عدد سورهای قرآن 114 سوره است  تقسیم شده به  30 جزء , اگر این دو را صف کنیم می شود : 114 30 که قابل قسکت بر 7 است :    
30114 = 7 × 4302
تعداد آيات قرآن 6236 آية است که تقسیم شده به 30 جزء اگر این دو را هم صف کنیم می شود ، 6236 30, که قابل قسمت بر 7 است !
306236 = 7 × 43748
4- و عجیب ترین  معجزه وقتی است که ما اگر  نتایج سه گانه بالا را 43 و4302 و43748 در یک صف قرار دهیم عدد  بزرگی می شود که قابل قسمت بر سامانه مفتاح رقمی 7 است   
43 4302 43748 = 7 × 7 × 892825107
و مجموع منفرد انها هم قابل قسمت بر 7 است  :
3 + 4 +2 +  0 + 3 + 4 + 8 + 4 + 7 + 3 + 4 = 42 = 7×6
همه چیز در کتاب الله با سامانه مفتاح رقمی 7 مرتب شده است ؟

4= حالا ترابطی میان سه  سوره اخر قران ایجاد می کنیم 
 
بر حسب تسلسل در قران , سه سورة الإخلاص 112, و سورة الفلق 113, و سورة الناس 114. و برای هر سوره نیز عدد ایاتشان را  ملحق می کنیم
سوره الإخلاص     -       سوره الفلق -  سوره الناس
شماره سوره      ایاتش >ش سوره     آياتش  >   ش-سوره     آياتش
112       -      4       >      113        5       >      114         6
این عدد : 4112   5113   6114 در دو جهت متعاکس بر 7 قابل قسمت است :
611451134112 = 7 × 87350162016
بر عکس می کنیم
211431154116 = 7 × 30204450588
5= حالا ترابطی میان  سوره  اول قران با هر یک از  سه سوره جدا گانه  بر قرار می کنیم
1-الفاتحة با   الإخلاص

الفاتحة           >              الإخلاص
شماره سوره   - آياتش    >   شماره سوره   -   آياتش
1      -      7      >       112    -     4
عدد ی که از صف شدن انها بدست می اید بر 7 قابل قسمت است :
411271 = 7 × 58753
2-الفاتحه با الفلق
الفاتحة         >         الفلـق
سوره     -    آياتش      >    سوره   -     آياتش
1       -       7      >       113   -        5
این عدد هم بر 7 قابل قسمت است :
511371 = 7 × 73053
3-الفاتحه با الناس
الفاتحة           >               الناس
سوره  -     آياتش       >     سوره    -    آياتش
1         -   7        >      114   -       6
این عدد هم بر 7 قابل قسمت است :
611471 = 7 × 87353
4- نتایج  سه گانه بالا را به صف می کنیم :
 58753  73053  87353 این  عدد در دو جهت متعاکس قابل قسمت بر 7 است!!
58753 73053 87353  = 7 × 7 × 17827291946097
35378 35037 35785  = 7 × 51121929105054
5-اگر دو نتیجه حاصله را جمع کنیم باز بر  7 قابل قسمت است   سبحان الله چه کرده ای:
17827291946097
+51121929105054
=68949221051151
= 7 × 984988872159
6= در اینجا وارد سوره البقره  می شویم که با حروف مقطعه (الم)  اغاز شده است و این حروف را در رابطه با بقره وسوره های دیگر بررسی می کنیم
قبلا هر چیز باید گفت دراین  ایه که    ذلک الکتاب  لاریب فیه هدی للمتقین   (سوره البقره ایه 2 ) امده است ذلک الکتاب  = ان کتاب همان  اصول سنه الله   است که متقین  با عمل به ان خود را در تقوا نگاه می دارند وبا راهنما قرار دادن  ان درجات تقوای خود را در مسیر و جهت حرکت در  زندگی تکامل می بخشند  واین ذالک الکتاب است که  هذا القران را اقوم و پایدار  می کند و بدون ان هذاالقران نه تنها فهمیده نمی شود بلکه سست ترین کتاب  و ضد بشریت می شود بنا براین معنی  ایه زیر
(إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً)  [الإسراء: 17/9].
 وقتی حقیقتا  همان معنی را  خواهد داشت که با اصول راهنمائی که  سبعا من المثانی ارائه می دهد خوانده شود شما به زندگی مسلمانان در 14 قرن گذشته نگاه کنید چقدر از اصول راهنمای  قران بدور هستند  دلیلش- همان  نخواندن قران با مفتاح رقمی = سبعا من المثانی  یعنی مفتاح رقمی 7  است که اصول راهنمای تاویل و تبیین ایات  را ارائه می دهد و هذالقران = يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ می شود .از اینرو ایه ذلک الکتاب  لاریب فیه هدی للمتقین   (سوره البقره ایه 2 ) می نویسیم و حروف مقطعه (الم)  که در اغاز این سوره است  بر این ایه معاین شمارشی  قرار می دهیم  تا رابطه ایه را باسامانه مفتاح رقمی7 بررسی کنیم
1-            توزیع (الم) بر  (ذَلِكَ الْكِتَبُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) [البقرة: 2/2
ذَلِكَ  -  الْكِتَبُ   - لا   -  رَيْبَ  -  فِيهِ  -  هُدًى  - لِلْمُتَّقِينَ
                  1    -    2      -    2    -    0  -  0    - 0       -   3
این عدد  3000221 قابل قسمت بر :
3000221= 7 × 428603

2-حالا ایه را دو قطعه می کنیم و مجموع  حروف  موجود از (الم) در زیر هر قطعه را جداگانه  می نویسیم
ذَلِكَ الْكِتَبُ لا رَيْبَ فِيهِ    -       هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
5             -          3
این عدد  35  قابل قسمت بر 7 است :
35 = 7 × 5

3- (الم)  را  بر سوره الفاتحه  معاین شمارشی  قرار می دهیم    می کنیم :

بِسْمِ   -    اللهِ   -   الرَّحْمنِ    -  الرَّحِيمِ    -  الْحَمْدُ   -   للّهِ   -    رَبِّ
1     -     3    -   3       -    3        -   3       -     2     -  0
الْعَلَمِينَ   -    الرَّحْمنِ   -   الرَّحِيمِ  -     مَلِكِ    -  يَوْمِ    -  الدِّينِ
4        -     3        -      3    -       2   -     1   -      2
إِيَّاكَ   -   نَعْبُدُ    -   و   -   إِيَّاكَ   -   نَسْتَعِينُ      اهدِنَا    -  الصِّرَطَ
2    -    0    -     0    -   2     -    0    -       2     -     2

المُستَقِيمَ   -     صِرَطَ       الَّذِينَ     -   أَنعَمتَ   -    عَلَيهِمْ
4     -          0      -     2    -         2            2
غَيرِ   -   المَغضُوبِ   -   عَلَيهِمْ    -   وَ     -   لاَ      -  الضَّالِّينَ
0     -   3               2    -       0   -     2         4
این عدد بسیار بزرگ از  معاین شدن (الم) در سوره الفاتحة بدست می اید ,
4202302220422020022123340233331 که بر مفتاح رقمی 7 قابل قسمت است و مساوی این می شود :
=7 × 600328888631717146017620033333
4-حالا هر یک از حروف  الألف واللام والميم را در سوره الفاتحة می شماریم :
  1-تعداد الألف 22 حرف ،
2- تعداد اللام 22 حرف،
 3-تعداد الميم 15 حرف.
 حالا انها به صف می نویسیم :
حرف الألف  -   حرف اللام   - حرف الميم
22           -       22    -          15
 هر طوراین این عددها22 ـ 22 ـ 15.  را صف کنیم بر 7 قابل قسمت می شود .

22 22 15 = 7 × 46 217
22 15 22 = 7 × 31646
15 22 22 = 7 × 31745
5- و مجموع منفرد  انها 14 می شود یعنی سبعا من المثانی  در می اید :
2 + 2 + 2 + 2 + 5 + 1 = 14 = 7 × 2

7= (الم)  از حروف مقطعه است می دانیم که حروف مقطعه  قرآن را  کتابی مُحكم از سوره ها  وايات وكلمات وحرو ف  کرده  است طوری که در این سامانه  محکم , اول و اخرش به هم ارتباط قوی دارد برای فهم این ارتباط اخرین سوره قران را می نویسیم و (الم) را بر ان توزیع می کنیم تا ببینید که حروف مقطعه ای که در دومین سوره قران  است چطور  از سوره الفاتحه گرفته  تا  الناس را به هم مرتبط می کند
1-  سوره الناس  را می نویسیم و (الم) را بر ان معاین  شمارشی  قرار می دهیم  می کنیم:

قُلْ    - أَعُوذُ   -  بِرَبِّ   -  النَّاسِ   -   مَلِكِ  -   النَّاسِ   -   إِلَهِ    -  النَّاسِ
1   -   1     -   0        3    -     2     -   3        2     -   3
مِن   -    شَرِّ   -   الْوَسْوَاسِ   -   الْخَنَّاسِ    -   الَّذِي    -  يُوَسْوِسُ
1   -     0    -    3        -      3      -      2   -       0
فِي    -   صُدُورِ   -   النَّاسِ    -    مِنَ    -  الْجِنَّةِ  --    وَ     النَّاسِ
0    -      0    -      3    -      1   -     2    -    0      3
عددی که ازمعاین شدن (الم) در سوره الناس بدست می اید  بر 7 قابل قسمت است:

302130002330132323011  مساوی :
= 7 × 43161428904304617573
2- در این سوره دو امر بسیار  مهم هست :
اول پناه بردن  بر  خدا درهر حال در3 آيه زیرامده است  :
(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  * مَلِكِ النَّاسِ  * إِلَهِ النَّاسِ)
دوم  و پناه بردن از شر و وسوسه شیطان جنی و انسی بر خدا  در  3  آيه زیر  امده است :
(مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ  * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ  * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ)
اول -  سه ایه اول را می نویسیم
1-  سه ایه مورد نظر   :
قُلْ   -  أَعُوذُ  -   بِرَبِّ  -   النَّاسِ    -  مَلِكِ     -النَّاسِ   -   إِلَهِ     - النَّاسِ
1    -  1   -     0    -    3    -     2    -    3     -   2   -     3
این عدد  32323011 قابل قسمت بر 7 است:
32323011  =  7 × 4617573
2- وعجيب اینکه 
1-تعداد الألف 8 حرف است,
2-تعداد اللام 6 حرف است  ,
3-تعداد  الميم 1 حرف است ,
و اگر این سه عدد را صف کنیم در دو جهت متعاکس بر 7 قابل قسمت است !

     حرف الألف   -  حرف اللام   - حرف الميم
8            -     6       -        1
168 = 7 × 24
861 = 7 × 123
3- عجیب تر اینکه مجموع دو نتیجه هم قابل قسمت بر7 است   :
24 + 123 = 7 × 7 × 3  
تأملی باید بررمز رقمی 7 = التوحید کرد  که چگونه خداوند در قران این سامانه عظیم  را قرار داده است  ایا حقیقتا  سبعا من المثانی و القران العظیم نیست ؟
دوم -به سه ایه ای که از شر شیطان جنی و انسی بر خدا پناه باید بر د می پردازیم :
4- سه ایه بعدی   عبارتند از  
مِن    -   شَرِّ   -   الْوَسْوَاسِ   -   الْخَنَّاسِ    -   الَّذِي  -    يُوَسْوِسُ
1     -   0     -   3       -       3    -        2    -      0
فِي   -   صُدُورِ   -   النَّاسِ   -     مِنَ   -   الْجِنَّةِ   -   وَ   -  النَّاسِ
0     -     0     -     3    -      1  -      2    -    0    -  3
این عدد3021300023301 دو قابل قسمت بر 7 است  :
3021300023301 = 7 × 7 ×  61659184149
نتیجه این تحقیق -خداوند با قرار دادن رمز  رقمی 7=التوحید   سبعا من المثانی  و القران العظیم  در قران دلیل ملموس و مادی و برهانی واضح  برای منکرین الهی بودن قران قرار داده است و وسیله ای در خود قران گذاشته  است تا مانع تحریف ان شود و نیز با دادن القران العظیم= اصول راهنمای حق  مفتاح تاویل و تبیین ایات را هم داده است تا مانع تحریف قران در ترجمه وتفسیر هااز  برابری حقوقی به تبعیض و تضییع حقوق شود باید گفت  همه  ترجمه ها  وتفسیر های  که بدون مفتاح قران شده  یا می شود وبدون این مفاتیح  انجام شده یا می شود  تحریف قران و باطل است  و خداوند با گذاشتن این مفاتیح که قانون وجود  کل موجودات جهان هستی است همه انسانهارا  در طول تاریخ گذشته و حال و اینده  به مبارزه طلبیده است اگر می توانید کتابی بیاورید که اصول ان قانون هستی همه موجودات جهان باشد از رو فرمود
: (وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآَنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) [يونس: 10/37-39].


مرکز پژوهش قرانی
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر