۱ دی ۱۳۹۵

شناخت فروهر ( تجسیم اصول راهنمای حق ) نماد ایران زمین

علی محمدی  13/april/2010

شناخت فروهر ( تجسیم اصول راهنمای حق  نماد ایران زمین

مقدمه =از آنجایی که هر ملتی نشانه و نمادی ویژه از خود دارد که بیننده با دیدن آن علاوه بر اینکه آن ملت را میشناسد بلکه پی به نوع  جهان بینی  آن ملت هم  می برد  ایرانیان یکی از کهن ترین مردمانی هستند که نمادی بسیارشگفت انگیز و سرشار از دانش و خرد از خود به جای گذاشته اند که با اندوه فراوان بسیاری از ما ایرانیان از آن نا آگاه هستیم . این نشان " فروهر" نام دارد که قدمت آن بیش از5000 سال است . تاریخچه فروهر به پیش از زایش زردشت(ابراهیم) بزرگوار این پیر و پیامبر آریائی  باز میگردد . چرا که این نماد از جمشید جم (نوح ) بیاد گار مانده است که نشانه ای از ورجمکرد (کشتی نوح) است  جمشید جم بنیان گذار  پرستش اهورا مزدا است  تاریخ نشان نمی دهد که ایرانیان  لحظه ای مشرک بوده باشند   بلکه همیشه دارای اصولی بوده اند که در همه زندنگی  راهنمای آنها بوده است سنگ نگاره های شاهنشاهان هخامنشی در کاخهای تخت جمشید و سنگ نگاره های شاهنشاهان ساسانی همه حکایت از آن دارد . نکته بسیار شگفت انگیز این نشان ملی ما ایرانیان آن است که تک تک  اجزاءاین نشان دارای مفهوم علمی وحکیمانه است   که در آن  نهفته است  متاسفانه ما آنها را به فراموشی سپرده ایم  باید ان را تجدید کرد ودر زندگی روز مره بکار برد . اینک به شرح مختصری و به قدر توانائی از این نشان ملی می پردازیم و بر همگان است که شرح آن را تکمیل کنند 

1=   قرار دادن سر یک انسان در این نماد اشاره به شخص اهورائی دارد که تجربه  واندیشه و عملش و ظاهر مرتب وپسندیده اش سرمشق و الگوی دیگر انسانهابوده است و دیگران تجربیات وی را ارج می نهند می دانیم که پیامبران الگوهای زندگی بشرند و این نمادی جمشید جم است اولین کسیکه حقوق بشرو آزادی واستقلال ومردم سالاری شورائی را  بعد طوفان ورجمکرد (کشتی نوح ) بر روی زمین  مستقر کرد و جهان  را بهشت برین کرد- طوری که پیری و مرگ  سرما و گرما نبود همه چیز مناسب حیات مستمر بود همه اینها به یمن ارتباط  او با اهورا مزدا بوده است با عقلی که در  سر قرار دارد  بنا بر  گفته جمشید جم(نوح) = 7  ادیتیاها را  و بگفته زردشت (ابراهیم)= 7 امشاسپندان را و بگفته هوشیدر(موسی) =7شمع فروزان و بگفته هوشیدر ماه(عیسی) =7 مهر طومار وبگفته استوت ارت(محمد) =  7  دو لایه( سبع المثانی )  ازخداوند در یافت کرده اند که در زیر بترتیب خواهد آمد

   اصل اول=  سویتری =سروش = وحی و الهام اهورائی است  انسان با وحی و الهام الهی  بوسیله عقل با خداوند ارتباط می گیرد

اصل دوم =  بگفته جمشید جم  (نوح) وآرونا  و بگفته زردشت (ابراهیم) وهومنه   و بگفته هوشیدر(موسی)  عهد و بگفته هوشیدماه(عیسی)  محبت وبگفته استوت ارت(محمد ) قول ثابت (قانون حق ) را از خداوند دریافت کردند  که همانن بیان کننده حقوق ذاتی بشر است از اینرو هر دینی که بیانگر حقوق ذاتی بشر نباشد باطل است وعقل انسان تنها وسیله ارتباط با خداوند است بنابراین عقلانیت که اساس این نماد است  بوسیله - سویتری =سروش=وحی برای دریافت دین حنیف(قانونن  حق ) وباالهام  الهی  با دریافت  علم  عامل همه اختراعات و اکتشافات است

2=   دست راست نماد به سوی بالا بلند شده است که این اشاره به ستایش "اهورا مزدا" خدای واحد دارد که جمشید جم در 5000 سال پیش برای مردم آیرین ویج به ارمغان آورد  وسپس به آمدن  زردشت (ابراهیم ) بشارت داد . و زردشت هم به آمدن هوشیدر (موسی) و هوشیدرماه (عیسی )و استوت ارت (محمد ) و اور وتتنر(مهدی) بشارت داد - حلقه ای دردست چپ نماد قرار دارد که نشان از عهد و پیمانی است که بین انسان و اهورامزدا بسته میشود و انسان باید خدای واحد را ستایش کند و همیشه در همه امور وی را ناظر بر کارهای خود بداند . مورخین حلقه های ازدواجی که بین جوانان رد و بدل می شود را برگرفته شده از همین حلقه میدانند و آنرا یک سنت ایرانی میدانند که به جهان صادر شده است . زیرا زن و شوهر نیز با دادن حلقه به یکدیگر پیمانی را با هم امضا نموده اند که همیشه به یکدیگر وفادار بمانند این حلقه نشان از پیمان الست الهی است که در عالم ذر (تکوین )  انسان با اهورا مزدا بسته است  که خدای حق انسان را  با قانون حق خلق کرده است وانسان نباید  حقوق ذاتی خود را هرگز فراموش کند
3=  در میان کمر یک حلقه  بزرگ قرار گرفته است که اشاره به جهان هستی بی پایان دارد  انسان با وحی پیمان الست  را از اهورا مزدا میگیرد  قول ثابت (قانون حق )  آن پیمان است  که ای انسان جهان قانونمند خلق شده است  و کل جهان تابع آن است و هشداری است بر انسان که ازدایره   ادیتیاها – و امشاسپندان- وشمع فروزان  -و مهر طومار   -و سبع المثانی -  خارج نشوی واین دایره نشان میدهد از هر مبدئی که شروع کنی دوباره به همان جا می رسی با این تفاوت که از مبداء حق   به حق متعالیتر و از مبداء باطل به باطل اسفلتر می رسی  در نتیجه - ای انسان تو مختاری وحیات امروز و فردایت را خود انتخاب می کنی  بهشت و جهنم را خود برای خود مهیا میکنی  زندگی این لحظه تو آینده را رقم می زند  پس هشدار که از دایره 7قانون حق بیرون نروی  و آن عمل به حقوق انسان است و انسانها مسئولند در زندگی خود7 قانون حق  را برای خود برگزینند تا  در  دنیا در بهشت  آزادی و استقلال و حقوقمداری زندگی کنند و در آخرت هم قرین رحمت و آمرزش الهی و در بهشت برین  قرار گیرد

4=  بالهای گشوده شده در دو طرف نماد اشاره به تندیس پرواز به سوی حق در این جهان است و در نهایت امر تقرب به اهورا مزدا  خدای واحد ایرانیان است .پنج قسمتی که روی بالها ردیف شده است پنج اصل - اصول دین است که –پنج  اصول راهنما حق برای عقل انسان  است عقلی که بنیانش همین پنج اصول می باشد و عقل فقط با قانون هستی خود  حق می اندیشد  و می تواند با اهورا مزدا ارتباط بر قرار کند  عقلی که این پنج اصول حق  را  راهنمای خود قرار دهد بسته به درجه بکار گیری آن از خطا مصون می شود  

جمشید جم  (نوح)گفت این پنج اصول راهنمای  حق عبارتند از

      اصول پنجگانه=    1- میترا 2-آریمن 3- بهکه 4-دکشه 5-امشه

وهمان را زردشت(ابراهیم) گفت
         اصول پنجگانه=  1-اشا 2-آرمئیتی3-خشتر ویره4-هوروتات5-امروتات

وهمان را اشیدر(موسی) و اشیدر ماه(عیسی) و استوت ارت(محمد) گفتند

        اصول پنجگانه=  1-توحید 2-بعثت 3- امامت 4-عدالت 5-ومعاد 

این پنج اصول حق که  قانون هستی وقانون خلقت  انسان و همه موجودات  است . معیار شناخت حق هستند
وتا جهان باقی باشد این پنج اصول پابرجاست و همیشه الگو و راهنمای انسان ها ست . این پنج اصول که روی بالهای فروهر نقش بسته  است  اصول راهنمائی هستند که اگر انسان با آنها مسلح شود تمام حیاتش حق می شودوبه  درجات متعالی  صعود می کند .
 5=  تکیه گاهی که در پشت تندیس قرار دارد در واقع شاهین وصل دو طرف اصول راهنمای حق است  که توازن دو بال را حفظ می کند که انسان از راست یا از چپ منحرف نشود و در حق مستمر باشد از اینرو نقطه وصل  حق با حق  نقطه توازن است که انسان را در حق نگه می دارد  ودر رابط انسان  با هر چیزی نقطه توازن نقطه رابطه حق با حق است  از اینرو انسان درهررابطه ای  باید حفظ حقوق طرفین را رعایت کند و در چنین جامعه ای توازن  دائمی بر قرار می شود  چرا که اصول راهنمای حق - موازین هستند 

6= درپایین لباس این نماد باستانی ایران سه ردیف وجود  دارد که اشاره به - پندار نیک و گفتار نیک وکردار نیک است   و تنها وقتی  پندار و گفتار وکردار نیک می شود  که انسان اصول راهنما حق را معیار پندار و گفتار وکردار خود قرار دهد  پس تنها و زیباترین راه نیک زندگی کردن و به کمال رسیدن رعایت اصول رهنمای حق  در زندگی است  امروز جهان  بیشتر از گذشته به این اصول راهنما  نیازمندتر است تا خرافات و عقاید پوچ انسان را گمراه نکند


 . 7=  دو رشته از دایره  هستی و زندگی و بالهای اصول راهنمای حق  به پایین آویزان شده است که نشان از دو کار مهم در زندگی انسان است   زندگی تندی و کندی دارد -  زندگی توقف و جهش دارد زندگی  ایستادن و حرکت کردن دارد   زندگی پستی و بلندی دارد  در تمام این مراحل  و.... این اصول حق است  که  در زندگی انسان را  راهنمائی می کند ودر هر شرایطی تصمیم گیری مناسب را در اختیار انسان قرار می دهد تا همیشه  انسان  حق انتخاب  را داشته باشد   ودر این صورت است که انسان عالم و توانا است که  چرا وچگونه و چطور و چه تصمیمی رابایدبگیرد تا زندگی  انسان در دنیا   بهشت آزادی و استقلال و حقوقمداری و حاکمیت ولایت جمهور مردم شود  وکسی در آخرت در جامعه بهشتی زندگی خواهدد کرد که دراین  جهان  برای تحقق بهشت  این دنیا  کوشش کرده باشد 

درنماد فروهر -بعنوان  انسان صاحب عقل -عقلی که رابط او با اهورا مزدا - و رابطه او با همه مخلوقات می باشد -هیچچ نشانی از اهریمن و باطل وجود ندارد فروهر  = نور هدایت و نشانه و آیه ای از  ذات الهی  است که درانسان بعنوان خلیفه خداوند  قرار داده شده است و ما  با استفاده از نور فروهر است که می توانیم ایران را  و بهشت آزادی و استقلال وو حقوقمداری  و حاکمیت ولایت شورای  مردم را  در ایران زمین  بر قرار کنیم.


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر