۳۰ بهمن ۱۳۹۶

ایا قران رمز داردو این رمز چه رقمی است ایا حروفش ترقیم شده است
   بسم الله الرحمن الرحیم 
درس 1 

      ایا  قران رمز  دارد ؟

اثبات وجود  رمز برای قران کریم

1-   سوره  3 ایه 41 وقف دوم  
قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ   قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ ٤١
ا    -  ل   -  ق  -   ر - ا  - ن
14  - 9  -   2 -   2- 14 -  1
با سامانه تجمیعی این اعداد می شوند     42   که قابل تقسیم بر 7 است و می شود      6

2- رمز اول القران  رقم 7  است   
سوره  3 ایه 41
قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ   قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ 

             رقم       >    السبعه  
2-2-3=7        >   14  -  9   -1   -   1-1  - 2 =28

مع سامانه تصفیفی این اعداد     7   28    قابل تقسیم بر 7است  و می شود    41

3 -   رموز القران فی  محمد و ال محمد  
- سوره  3 ایه 41
قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ   قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ 
     محمد     -           و  -      ال        - محمد 

3-0-3-0=6 >    0= 0   > 14-9=23  > 3-0-3-0=
با سامانه جمیعی این اعداد می شوند     35  که قابل تقسیم بر 7 است  و می شود    5

4-   رمز قران در    اثنا  عشر امام هست  
سوره  3 ایه 41
قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ   قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ 
  اثنا  - عشر  - اماما
29   -   3   -    48
با سامانه تراکمی این اعداد می شوند     29   32   80  که قابل تقسیم بر 7 است  ومی شود     114747


5-   – اکنون  رموز القران بدست   امام محمد ابن الحسن 
سوره  3 ایه 41
قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ   قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ 
محمد  - ابن  - الحسن
  6   -   16  -   25
با سامانه تراکمی می شوند   6   22   47 که جمع منفرد انها می شوند  21 که قابل تقسیم بر 7 است و می شود   3

این  رموز  چیست  ؟ وجود نامهای خود اصول سنه الله  و محمد و ال محمد  و  نام مذهب الهی  موجود د ر قران وووو   ..... همه به  روش ترقیمی  در قران ترمیزشده  است  که اصول سنه الله به عنوان علم شناخت  رموز قران انها را تبیین می کند 
 6- سوره  3 ایه 41 وقف اخر
قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ   قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ ٤١

التوحید  - البعثه   - الامامه   -   العداله   - المعاد
29   -      29   -    59   - 49   -    41
با سامانه تراکمی می شوند29   58   117    166  207 که  قابل تقسیم  بر 7  است و می شود

295951596547

اصول شناخت  کتابی و حسابی  =  التوحید -  7  خود بر خود هم حاکم  است و حقانیت قران در درون خودش  است و خود را هم تصدیق و اثبات می کند  قران کتاب تبیانا  لکل شی  است  خود را هم تبیین می کند قانون 
7-  انانکه معتقد هستند  رموز قران در  محمد و ال محمد است   شیعه  محمد و ال محمد

سوره  3 ایه 41
قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ   قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ 

شیعه – محمد  - و   -  ال    - محمد
7    -      6   -   0  -   23  -   6
با سامانه تجمیعی این اعداد می شوند  42  که قابل تقسیم  بر 7 است  ومی شود  6   
8- - و اسم کامل مذهب حق =   شیعه   سنه الله و جماعه محمد و ال محمد
سوره  3 ایه 41
قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ   قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ 

شیعه – سنه  -  الله    - و    -  جماعه    - محمد   - و      - ال   -محمد 
7    -    4    -   34 -    0 -     21    -    6   -      0 – 23   - 6

با سامانه تصفیفی این اعداد7    -    4    -   34 -    0 -     21    -    6   -      0 – 23   - 6
  قابل  تقسیم بر 7  است و می شود 89008871921

9-  حزب الله   انهائی هستند که  معتقد هستند که رموز القران بدست  محمد و ال محمد
سوره  3 ایه 41
قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ   قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ 


حزب   -  الله 
2    -     33 
با سامه تجمیعی  این اعداد می شوند 35  که قابل تقسیم  بر 7  است و می شود   5


10 - سوره  3 ایه 41 وقف دوم    رموز قران در کتاب الجفر است 

قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ   قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ 
            كتب     >      الجفر
          2-2-1  >     14-9-1-0-2
-------------------------------------------
مجموع     5      >     26
با سامانه تراکمی  این اعداد می شوند    5    31  که  قابل تقسیم  بر 7 است و می شود      45


11-   علم  اسرار الحروف المرقم و رمز الرقمی  السبعه     در کتاب  الجفر  هستند                              کتب         الجفرعلم  - اسرار  -  الحروف  - المرقم  - و   - رمز  -  الرقمی  -  السبعه
1-       3   -      3   -        3   -   0  -    1   -   3   -  3
با سامانه تراکمی این اعداد می شوند 
 1    4    7    10        0      11     14    17  جمع منفرد انها می شود  28 که قابل تقسیم بر 7 است و می شود    4   


12 - کتاب  الجفردر    امام المهدی

کتب         الجفر
      المهدی  
1- 1 – 0-0-0- 0  
با سامانه تراکمی این اعداد می شوند     1   2   0000 که قابل تقسیم بر 7 است و می شود    3


13-  امام  المهدی همان  محمد  ابن الحسن


کتب         الجفر


محمد   -  ابن   الحسن 
  0    -   2   -  2 
با سامانه تراکمی این اعداد می شوند      0    2   4  که  قابل تقسیم بر 7 است و می شود       60

والسلام            ایا قران  حروفش  ترقیم شده است                                         بسم الله الرحمن  الرحیم 
درس  2
                    اثبات    علم اسرار حروف  مرقم در قران

1- اسوره 18 ایه 9 با   اسوره 83 ایه 9  این دو ایه مکمل هم هستند  
         سوره 18 ایه 9 
           سوره 83 ایه
-------------------------------------
مجموع اعداد دو سوره  101   و مجموع اعداد دو ایه    18
با سامانه تجمیعی این اعداد می شوند   119   قابل تقسیم بر  7 و و می شود 17
          
حالا دو ایه را باهم محاسبه می کنیم

أَمۡ حَسِبۡتَ أَنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡكَهۡفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنۡ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ٩
کتب  مرقوم ٩


                  سوره 18 ایه 9  > سوره 83   ایه  9

   علم - اسرار -  الحروف -   المرقم  >  علم - اسرار -  الحروف -   المرقم
     6  -    23      -  18-   20     > 2      -  2      -    2      - 6

با سامانه تصفیفی این اعداد      6  -    23      -  18-   20     > 2      -  2      -    2      - 6   

قابل تقسیم بر 7  است و می شود     888885997482- سوره 83   ایه  20
کتب  مرقوم ٩

علم - اسرار -  الحروف -   المرقم
  2     -  2     -   2     - 6


با سامانه تراکمی  این اعداد می شوند      2    4     6       12  قابل تقسیم بر 7 است و می شود  1806


3-   سوره 18 ایه 9 
                 
أَمۡ حَسِبۡتَ أَنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡكَهۡفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنۡ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ٩
         القران  
10-2-1-1-10-4
با سامانه تجمیعی این اعداد می شوند 28  که قابل تقسیم بر 7 است  و می شود   4

3-سوره 83   ایه  9  و ایه 20 متن مشترک دارند
کلمه قران مرقم در این ایه است  
-سوره 83   ایه  9  و ایه  20 متن مشترک دارند
کتب  مرقوم ٩
ا    -  ل  -   ق   -   ر  -  آ -   ن
0  -    0  -  1  -    1 -  0  -0 
با سامانه تراکمی  این اعداد می شوند  0  0 1   2  0  0 که قابل تقسیم بر 7  است و می شود   300


4- سوره 83   ایه  9 
أَمۡ حَسِبۡتَ أَنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡكَهۡفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنۡ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ٩
کتب  مرقوم ٩

                                 کتب          -  الجفر 
  سوره 18 ایه 9  >   2-2-3=7  > 10-2-1-1=15 

سوره 83    ایه  9  > 1-1-1=3  >    0-0-0-0-1=1
-------------------------------------------------------------------
مجموع هر کلمه در دو ایه      10       -     16 
با سامانه تصفیفی این اعداد   10   16   قابل تقسیم بر 7 است و می شود      23


5-  السوره 83   الایه  20
کتب  مرقوم ٩

           کتب          -  الجفر 

 1-1-1=3  >    0-0-0-0-1=1


با بنیان تراکم این اعداد می شوند     3    4    و  جمع منفرد انها می شوند    7 که قابل تقسیم بر 7  است و می شود 1 هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر